RAZPIS predsednica/predsednik sindikata ZSVS

Republiški odbor Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije je na 10. seji, ki je bila 10.4.2019 sprejel sklep o:

razpisu volitev za predsednico/predsednika Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

Postopek evidentiranja se zaključi dne, 6. 5. 2019 ob 12 uri. Več informacij in pogoji na linku zgoraj.

Izredni  Kongres SZSVS bo 30. maja 2019 v Ljubljani.

generalna sekretarka

Dragica Kekec

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2019/razpis-predsednica-predsednik-sindikata-zsvs/

Počitniški Obtok pomlad – poletje 2019

Spoštovani člani,

v glasilu OBTOK pomlad – poletje 2019 objavljamo razpis za letovanje v kapacitetah SZSVS.

Rok prijave na razpis za kapacitete SZSVS je 19. april 2019 do 10 ure.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počitniški Obtok za kapacitete SZSVS

Agencijska ponudba za najem počitniških enot

Prijavnica na razpis_počitniške kapacitete SZSVS, str. 3 – 7

Administrativna prepoved

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2019/pocitniski-obtok-pomlad-poletje-2019/

Odziv na sestanek na Ministrstvu za zdravje

Spoštovani,

sindikati, podpisniki Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi,  želimo javnost  obvestiti o poteku sestanka na ministrstvu za zdravje dne 11. 3. 2019, saj so stališča sindikatov, ki so se sestanka udeležili, bolj ali manj ostala prezrta.

Ministrstvo za zdravje je navedeni sestanek sklicalo z namenom seznaniti sindikate in stroko zaposlenih v zdravstveni negi z dokumentom: »Temeljne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege«, ki ga je pripravilo Ministrstvo. Uvodoma želimo pojasniti, da je sprejem prenovljenih poklicnih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi s strani ministrstva, pristojnega za zdravje v roku treh mesecev od podpisa zaveza, vsebovana v stavkovnih sporazumih, ki smo jih 3. decembra 2018 z Vlado sklenili sindikati, podpisniki prej navedenih kolektivnih pogodb. Glede na to, da je ministrstvo za zdravje zamudilo vse zakonske, pa tudi v stavkovnih sporazumih dogovorjene roke za sprejetje dokumenta, ki ga je pripravila stroka, lahko govorimo o neposredni kršitvi obeh stavkovnih sporazumov, ki ima glede na sklenjene stavkovne sporazume lahko za posledico takojšnjo plačano stavko v dejavnosti zdravstva.

Na sindikalni strani ne sprejemamo izgovorov, ki naj bi opravičevali dosedanjo pasivnost ministrstva za zdravje v zvezi s sprejemom poklicnih aktivnosti in kompetenc zaposlenih v zdravstveni negi. Zakonsko pooblastilo za sprejem ali podajo soglasja k dokumentu, kot je predmetni, po definiciji sodi med tekoče posle Vlade RS in s tem ministrstva, ki bi moralo opravljati svojo funkcijo nemoteno in svoje naloge opraviti v rokih, kot jih predpisuje zakon.

V sindikatih ne pristajamo na sprenevedanje ministrstva in na izločanje socialnih partnerjev iz dialoga o vsebinah, ki so sicer primarno strokovno vprašanje, vendar zaradi odsotnosti jasne regulacije neposredno vplivajo na delovne pogoje in zakonito izvajanje pravic in obveznosti zaposlenih pri opravljanju njihovega dela.

Zahtevamo, da ministrstvo upošteva dejstvo, da so vsi roki, določeni za sprejem prenovljenih poklicnih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi, potekli, in skladno s sporazumi o razreševanju stavkovnih zahtev sprejme prenovljene poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni negi v vsebini, kot je bila predlagana s strani stroke, z izjemo morebitnih manjših popravkov, ki pa ne bi pomenili rušenje celotnega sistema. Le na ta način bo zadoščeno tako namenu strank pri sklepanju sporazumov o razreševanju stavkovnih zahtev, kot tudi 38. členu Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti iz leta 2017, ki je tudi določil podlago za sprejem prenovljenih poklicnih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi. Če navedeni zahtevi ne bo ugodeno, bomo v sindikatih, ki zastopamo zaposlene v dejavnosti zdravstva, primorani ukrepati s sredstvi, ki jih imamo na razpolago za to, da se doseže realizacija in spoštovanje sklenjenih dogovorov in sporazumov med Vlado in sindikati.

S spoštovanjem,

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Zvonko Vukadinovič

 

Sindikati v zdravstvu Slovenije – Pergam

Vladimir Lazić

 

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Slavica Mencingar

 

Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije

Aleksander Jus

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2019/odziv-na-sestanek-na-ministrstvu-za-zdravje/

Jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe

Razlaga 3. člena Aneksa h KPND (Ur. l. RS, št. 80/18) – glede upravičencev do jubilejne nagrade za 40 let, objavljena v Uradnem listu RS, št. 7/2019, ki izide danes, 1. 2. 2019.

Razlaga odbora

 

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2019/jubilejna-nagrada-za-40-let-delovne-dobe/

SZSVS korak naprej z MDDSZEM

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS) korak naprej z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM)

 

Predstavniki Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS) na čelu s predsednikom Zvonkom Vukadinovičem in generalno sekretarko Dragico Kekec smo se danes sestali z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenijo Klampfer in njeno ožjo ekipo. V okviru sestanka smo naslovili najbolj pereča odprta vprašanja, ki zadevajo zaposlene v socialnem varstvu (centrih za socialno delo, domovih upokojencev, posebnih socialnovarstvenih zavodih, varstveno delovnih centrih in centrih za usposabljanje) in glede vseh našli skupni jezik ter se dogovorili za način in časovne okvire, v katerih bodo vprašanja rešena v dobro zaposlenih ter tudi v korist kvalitete storitev in torej v korist uporabnikov socialnovarstvenih storitev.

 

Dogovorili smo se za bolj podrobno ureditev načina razporejanja delovnega časa na dan praznika, za sodelovanje pri vzpostavitvi standardov in normativov ter njihovi implementaciji, kar bo posledično pomenilo več kadra, ki ga v socialnem varstvu primanjkuje, obstoječi zaposleni pa so iztrošeni, zgarani, izgoreli, na kar je posebej opozoril predsednik konference socialnovarstvenih zavodov pri SZSVS Denis Padjan. Gre za vzpostavitev standardov in normativov tako v zdravstveni negi kot tudi za druge profile v socialnem varstvu (zdravstvenih delavcev, kot so fizioterapevti, delovni terapevti, kot psihologov, socialnih delavcev, varuhov, animatorjev ipd. ter administrativno-tehničnega osebja). MDDSZ je medtem zagotovilo nagrajevanje dodatnega dela, predvsem na CSD, ki se soočajo z zaostanki pri obravnavi vlog za odločanje po ZUPJS. Predsednica konference CSD pri SZSVS Špela Havle je pri tem opozorila na problematiko preobremenjenosti kadra, nalaganja dodatnih nalog, izvajanja interventne službe ter nefleksibilnosti kataloga delovnih mest v javnem sektorju, ki otežuje zaposlovanje strokovnih delavcev.

 

Dogovorili smo se tudi za spremembo nekaterih normativnih okvirov (Zakon o socialnem varstvu in nekateri drugi podzakonski akti), ki določajo pravice in obveznosti naših članov. SZSVS bo predlog sprememb predpisov v okviru socialnega dialoga poslal na MDDSZ.

 

Ministrica mag. Klampfer je zagotovila, da bo MDDSZ dosledno zagovarjalo spoštovanje veljavne zakonodaje in kolektivnih pogodb in na kršitve, ki jih bomo v sindikatu zaznali na terenu, promptno opozarjalo izvajalce socialnovarstvenih storitev, katerih ustanovitelj je oz. s katerimi ima sklenjeno koncesijsko pogodbo.

 

Predsednik Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Zvonko Vukadinovič je izrazil zadovoljstvo nad »korakom dalje« v socialnem dialogu, ki zagotavlja socialni mir in v teh turbulentnih časih ne prinaša dodatnih, nepotrebnih skrbi ne predstavnikom pristojnega ministrstva ne zaposlenim v socialnem varstvu.

 

Dragica Kekec,

generalna sekretarka

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2019/szsvs-korak-naprej-z-mddszem/

Srečno 2019

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2018/srecno-2019/

Zaposleni na CSD-jih so preobremenjeni in izčrpani

Sindikat Zdravstva in socialnega varstva SLO opozarja na nevzdržne razmere v  Centrih za socialno delo.

Objavljamo dopis, katerega smo poslali  ministrici za DDSZEM in  Skupnosti Centrov za socialno delo.

dopis SZSVS

Mediji:

 

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2018/zaposleni-na-csd-jih-so-preobremenjeni-in-izcrpani/

Rezultati pogajanj o stavkovnem sporazumu

Članice in člani Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije in zaposleni v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

 

Po težkih in nekoliko nenavadnih pogajanjih smo pristopili k podpisu stavkovnega sporazuma in drugih potrebnih aktov za uveljavitev sprememb.

Ob vsakem zaključku pogajanj ostane nekoliko grenak priokus, da nismo dosegli vsega, kar smo želeli. Pa vendar je napredek tudi v tem, da smo postavili nove temelje zavedanja tistih, ki delajo v enakomernem petdnevnem delovnem času 40 ur tedensko, da so obremenitve tistih, ki delajo v neenakomernem delovnem času, velike za njih in tudi velika obremenitev za njihovo družinsko življenje.

Zato smo zadovoljni, da smo uspeli (ne v želenih višinah) zvišati tovrstne dodatke, in sicer:

  • Višina dodatka za delo ponoči znaša 40 %)urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca, do 1. 9. 2019 še 30% .
  • Višina dodatka za delo v nedeljo znaša 90 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca, do
    9. 2019 še 75%.
  • Višina dodatka za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan, znaša 120 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca, do 1. 9. 2019 še 90%.
  • Višina dodatka za delo v deljenem delovnem času znaša 15 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca za vse ure dneva, na katerega delavec dela v deljenem delovnem času.
  • Višina dodatka za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času (2. odst. 42. člena KPJS) znaša 10 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca in mu pripada za ure, opravljene v šestem, sedmem in nadaljnjih zaporednih delovnih dneh.

Uveljavitev jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe, in sicer v višini 577,51 €.

 

Odpravnina ob upokojitvi

Javnim uslužbencem z dnem uveljavitve aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdarvstva in socialnega varstva pripada ob upokojitvi odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodneje.

 

Javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 17. ali nižjemu plačnemu razredu, pripada poračun med 1050 eurov in že prejetim regresom za letni dopust za leto 2018. Torej cca. 208 €.

 

Pri dodatku za delo z osebami z demenco, ki je določen v peti alineji prvega odstavka 11. točke 39. člena KPJS, se črta vstopni pogoj preseganja 23 % delovnega časa javnega uslužbenca za pridobitev pravice do dodatka.

 

Dodatek za izpostavljenost pri delu s citostatiki pripada javnemu uslužbencu, ki občasno opravlja delo s citostatiki in kontaminiranimi odpadki. Višina dodatka znaša:

– za pripravo ali aplikacijo citostatikov ali za nego 1,04 € za vsako začeto uro dela v teh pogojih,

– za delo z bolniki, ki imajo aplicirane diagnostične doze izotopov 1,04 € za vsako začeto uro dela v teh pogojih,

– za sodelovanje pri diagnostičnih rtg postopkih 1,04 € za vsako začeto uro dela v teh pogojih,

– za delo s kontaminiranimi odpadki 0,51 € za vsako začeto uro dela v teh pogojih.

 

Povišanje plač bo praviloma izvedeno v pasovnih dvigih:

Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače postopno glede na uvrstitev delovnega mesta pred spremembo uvrstitve, in sicer na naslednji način:

  1. a) s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja, VSI
  2. b) s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja tisti nad 26. PR
  3. c) s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanj VIII. in IX. TR

 

Uspeli smo dogovoriti, da tisti, ki z aneksom 8/17 niso pridobili povišanja PR, dobijo sedaj 2 PR po sistemu 1 redni in dodatno +1, torej:

Delovna mesta, ki v letu 2017 iz naslova odprave anomalij pri uvrstitvah delovnih mest in nazivov v javnem sektorju niso bila uvrščena v višji plačni razred, se uvrstijo dodatno za 1 plačni razred višje.

Dosegli smo višjo uvrstitev tudi za JU v intenzivni III in neonatalnem oddelku.

V letu 2019 pa bomo pristopili k odpravi pomanjkljivosti v plačnem sistemu, kar mi vidimo tudi kot neustrezno vrednotenje nekaterih delovnih mest v naših dejavnostih.

Zaradi izrecnega vztrajanja na »pasovnih dvigih« tokrat nismo – ŠE – uspeli ustrezno popraviti vrednotenja delovnih mest kljub naši stavkovni zahtevi in vztrajanju na tej zahtevi skozi celotna pogajanja. Okoliščine nam tokrat žal niso bile naklonjene in smo morali popustiti.

 

Verjamemo pa tudi, da bomo s tem dogovorom vendarle realizirali naše že kar dolgoletne zahteve po ureditvi standardov in normativov za vse zaposlene v obeh dejavnostih.

 

Spremljajte naša obvestila na spletni strani, oglasnih deskah. 11. 12. 2018 bo organiziran tudi seminar, na katerem bomo sindikalne zaupnike podrobneje seznanili z vsemi novostmi v plačnem sistemu in dali usmeritve za nadzor implementacije. Predvsem zato, ker nismo uspeli uveljaviti nove vrednosti dodatkov s 1. 1. 2019, temveč s 1. 9. 2019, veljajo pa vse določbe glede razporejanja in tiste, ki se ne nanašajo na povišanje obstoječega procenta.

 

Radi bi več, a SZSVS ni muha enodnevnica, pred nami je še čas za realizacijo naših utemeljenih zahtev in tudi želja.

 

Sedaj pa se že tudi pojavljajo mesije, ki objavljajo, kaj vse bi oni dosegli za posamezno poklicno skupino in želijo ustanoviti nov sindikat, ki bi ga vodili oni in bi temeljil na nemogočih obljubah. Ne nasedajte obljubam čudodelnikov, saj je v procesu stavkovnega gibanja sodelovalo skoraj 40 sindikatov in kakor koli že so navedeni rezultati vendar skupni izkupiček.

 

Ni čudežnega »sam svoj« sindikalnega vodje, ki bi dosegel več, kot smo vsi skupaj.

 

S Sindikatom zdravstva in socialnega varstva skupaj naprej v nove uspehe.

 

Ljubljana, 22. 11. 2018

Zvonko Vukadinovič, predsednik

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2018/rezultati-pogajanj-o-stavkovnem-sporazumu/

Popust za člane SZSVS

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2018/popust-za-clane-szsvs/

Mediji o nas

Delamo ponoči, med prazniki… zato zahtevamo višje dodatke k plači (24ur, 29.10.2018)

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije napovedal stavko za 5. decembra (STA, 24. 10. 2018)

Sindikat zdravstva in socialnega varstva se pridružuje stavkovnemu valu (svet24, 24. 10. 2018)  

Vsi zdravstveni delavci bomo stavkali 3 mesece, če bo treba (Delo, 24. 10. 2018) 

 

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2018/mediji-o-nas-2/

Stran 9 od 23« Prva...7891011...20...Zadnja »