Zahtevamo pravično povračilo potnih stroškov javnim uslužbencem v času nedelovanja javnega prometa!

Od 16. 3. 2020 od polnoči dalje v skladu z odlokom vlade do preklica ne deluje javni promet na območju Republike Slovenije. To za javne uslužbence, tudi tiste v ključnih dejavnostih, kot sta zdravstvo in socialno varstvo, pomeni, da bodo vsi, katerih pot na delo je vezana na javni prevoz, prejeli nižje potne stroške za prihod na delo.

Javni uslužbenci imajo po veljavni ureditvi v kolektivni pogodbi (5. člen Aneksa h KPND, Ur. l. RS, št. 40/2012 in panožne kolektivne pogodbe) primarno pravico do povrnitve potnih stroškov v višini javnega prevoza. Če ta ni možen, je v skladu z ureditvijo v kolektivni pogodbi določena kilometrina v višini 8 % cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina, kar pa v času epidemije in tudi restrikcij gibanja v državi pomeni, da bodo tisti zaposleni, ki so doslej prejemali potne stroške v višini cene javnega prevoza, zaradi epidemije zdaj prejeli nižje povračilo stroškov (od 24. 3. dalje je to le 8 centov na prevoženi kilometer), hkrati pa nimajo nobene druge možnosti kot voziti se na delo z osebnim vozilom (ali taksijem).

Zato smo v Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije prepričani, da gre za situacijo, ko bi morala država poskrbeti za to, da v ključnih dejavnostih, v katerih so zaposleni v času epidemije nepogrešljivi (zdravstvo, socialno varstvo, policija …), zaposlenim omogoči povrnitev stroškov prihoda na delo in odhoda z dela, kot je to že določeno pri uporabi osebnega vozila v službene namene v veljavnih kolektivnih pogodbah (10. člen Aneksa h KPND, Ur. l. RS, št. 40/2012 in panožne kolektivne pogodbe) – kjer je določena možnost dogovora o uporabi osebnega vozila in 30 % kilometrina (in ne 8 centov na kilometer!) za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi, ki ga v času epidemije ni možno opraviti drugače, kot da se delavec z lastnim avtomobilom pripelje na delo.

Naši člani, ki delajo v bolnišnicah, domovih za starejše in drugih zavodih s področja zdravstva in socialnega varstva, skratka, v času epidemije najbolj izpostavljenih dejavnostih, si v dneh, ko jim je sporočeno, da velika večina ne bo prejela dodatka za delo v rizičnih razmerah, poleg tega pa bodo prejeli še znižane potne stroške, ne morejo kaj, da ne bi pomislili, da njihovo delo ni cenjeno. Država bi morala razmišljati in delovati v smeti zaščite in pravičnega nagrajevanja in povračila stroškov najbolj požrtvovalnih zaposlenih, ki v resnici skrbijo za dobrobit celotnega prebivalstva.

                                                                                              Irena Ilešič Čujovič,

                                                                                              predsednica SZSVS

Priloga: Dopis predsedniku vlade

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/zahtevamo-pravicno-povracilo-potnih-stroskov-javnim-usluzbencem-v-casu-nedelovanja-javnega-prometa/

Protest zaradi ne vključitve vseh delavcev v krog upravičencev za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah

Spoštovani in spoštovane,

v imenu naših članov, zaposlenih v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ter tistih v lekarniški dejavnosti želimo javno izraziti naš protest v zvezi z nesprejemljivim stališčem vodstev nekaterih zavodov s področja zdravstva in socialnega varstva, da omejijo krog upravičenih delavcev do izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah.

Od zaposlenih smo zgolj kot primer prejeli obvestilo, da so si v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana privoščili izdati sklep, po katerem nameravajo dodatek za delo v rizičnih razmerah izplačati samo nekaterim skupinam zaposlenih, ki imajo opravka s COVID-19, ostalim pa ne. To je po našem prepričanju v popolnem nasprotju z namenom določbe 11. točke 39. člena KPJS in tudi ne zasleduje cilja – nagraditi tiste, ki v teh dneh delajo vse, da bi preprečili širjenje okužbe.

Naj znova poudarimo, da pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah vsem zaposlenim, ki v teh dneh opravljajo delo na delovnem mestu (ne delo na domu) in so tako za razliko od mnogih drugih prisiljeni ne upoštevati osnovnega pravila za zajezitev širitve okužbe »Ostani doma«. Gre za prav vse delavce, tako zdravstvene delavce/sodelavce kot zaposlene v plačni skupini J – vsako naštevanje posameznih delovnih mest bi bilo zato odveč, saj vsak, ki v teh razmerah dela, potencialno tvega okužbo in je zato upravičen do dodatka. 

Za posebne obremenitve in nevarnost, ki presega dodatek po 11. točki 39. člena KPJS, je v »protikorona zakonu«, ki se jutri sprejema v Državnem zboru, določen višji dodatek, ki bo omogočal diferenciacijo med posameznimi skupinami delavcev, čemur v podpisanih sindikatih ne nasprotujemo oz. to celo podpiramo. Ostro pa nasprotujemo temu, da kdorkoli arbitrarno določi upravičence do dodatka po 11. točki 39. člena KPJS, za kar nedvomno ni pravne podlage.

S tem dopisom želimo razbliniti vse dvome o stališčih sindikatov v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, saj bi vsakršno manipuliranje z razlagami predmetnih določb kolektivne pogodbe pomenilo dolivanje olja na ogenj, ki si ga v teh razmerah zagotovo nihče ne želi. Zato pozivamo vodstva navedenih zavodov, naj premislijo o svojih ravnanjih, ki v teh težkih trenutkih pošiljajo vsem zaposlenim na katere so sedaj pozabili, pomembno sporočilo!


Lep pozdrav in ostanite zdravi,               

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/protest-zaradi-ne-vkljucitve-vseh-delavcev-v-krog-upravicencev-za-izplacilo-dodatka-za-delo-v-rizicnih-razmerah/

Ključna odprta vprašanja zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu

Spoštovani,

obveščamo vas, da smo na resorni ministrstvi za zdravje in za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovili poziv za rešitev ključnih odprtih vprašanj  zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu v času koronavirusa. Pri tem smo izrazili zadovoljstvo, da so slišali naš poziv, poslan 16. 3. 2020, v katerem smo opozorili na nujno zagotovitev zaščitne opreme (čeprav te še vedno primanjkuje), dodatna finančna sredstva iz naslova dela v povečanem obsegu dela in rizičnih razmerah, predlagali odobritev višjih potnih stroškov v času nedelovanja javnega prevoza, v novih ukrepih vlade pa je predvidena uzakonitev našega predloga za višje povračilo nadomestila za odsotnost zaradi varstva otrok ali nemožnosti prihoda na delo zaradi nedelovanja javnega prevoza.


Odprta vprašanja ostajajo vprašanja čakanja na delo doma, saj marsikateri zdravstveni zavod pošilja svoje zdravstvene delavce na čakanje na delo doma oziroma jim celo predlaga ali odreja koriščenje dopusta, kar je v teh razmerah nesprejemljivo in nesmiselno. Enako vprašanje se zastavlja pri tistih delavcih v socialnem varstvu, ki bodo potencialno lahko pomagali v katerem drugem zavodu, če se razmere še bolj zaostrijo. Predstavnike vlade smo pozvali, da javno spodbudite druge izvajalce v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, da priskočijo na pomoč tja, kjer se že borijo z okužbo – npr. v DU Šmarje pri Jelšah. Te pomoči po naših informacijah kljub nekaterim prizadevanjem ni dovolj. Dobrodošla bi bila tako pomoč pri delu s stanovalci kot tudi psihološka strokovna podpora zaposlenim.


Ponovili smo poziv, naj delodajalci za zaposlene, kjer je mogoče, delo organizirajo kot delo od doma, to storijo in svojih zaposlenih ne izpostavljajo nevarnosti po nepotrebnem.


Medtem smo od članov prejeli obvestilo, da nameravajo nekateri zdravstveni zavodi dodatek za delo v rizičnih razmerah izplačati samo tistim zaposlenim, ki imajo opravka s COVID-19 (to je na sprejemu in na oddelku, če imajo te paciente), ostalim pa ne, kar je v nasprotju z namenom določbe 11. točke 39. člena KPJS in tudi ne zasleduje cilja – nagraditi tiste, ki v teh dneh delajo vse, da bi preprečili širjenje okužbe. Predlagamo, da vlada javno pozove vse delodajalce v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, naj dodatek izplačajo vsem, ki delajo v obdobju epidemije, ter zagotovi dodatna namenska sredstva za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah, saj si tudi glede na obljube vladajoče koalicije, da bo delo dodatno plačano, ne znamo predstavljati reakcije zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, ki kljub opravljenemu delu dodatka ne bi prejeli.

Ponovili smo tudi zahtevo, naj zaposlenim v času nedelovanja javnega prevoza pripadajo višji potni stroški za uporabo lastnega avtomobila za opravljanje dela iz pogodbe o zaposlitvi v višini 30 % odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.

Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič

predsednica

Priloge:

Dopis_Ključna odprta vprašanja zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu

Mnenje MJU_vprašanje glede povračila stroškov prevoza

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/kljucna-odprta-vprasanja-zaposlenih-v-zdravstvu-in-socialnem-varstvu/

Odgovor sindikalnih central na vladne smernice za omilitev posledic “Korona” epidemije

Spoštovani,

objavljamo smernice vlade pri pripravi »protikorona« zakona ter odgovor sindikalnih central nanje, pri katerem je sodeloval tudi SZSVS.

Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič

predsednica

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/odgovor-sindikalnih-central-na-vladne-smernice-za-omilitev-posledic-korona-epidemije/

Zbornica – Zveza in sindikati s področja zdravstva in socialnega varstva ustanovili krizno skupino

Zbornica – Zveza in sindikati s področja zdravstva in socialnega varstva smo z namenom podpore, pomoči in ustreznega ukrepanja v boju proti epidemiji s koronavirusom ustanovili krizno skupino za podporo izvajalcem zdravstvene in babiške nege in oskrbe, pa tudi vsem njihovim sodelavcem v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih. V krizno skupino je poleg Zbornice – Zveze in sindikatov s področja zdravstva in socialnega varstva vključen tudi Razširjeni strokovni kolegij zdravstvene in babiške nege pri Ministrstvu za zdravje.

Dopis – ustanovitev krizne skupine za podporo izvajalcem zdravstvene in babiške nege in oskrbe

Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič, predsednica

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/zbornica-zveza-in-sindikati-s-podrocja-zdravstva-in-socialnega-varstva-ustanovili-krizno-skupino/

Zaščita zaposlenih v dejavnosti ZSV v povezavi z ukrepi zaradi nevarnosti širjenja nalezljivih bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Spoštovani,

v prilogi objavljamo dopis v katerem smo pristojni ministrstvi opozorili na tri ključne vidike, ki se nanašajo na naše člane, zaposlene v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva: pomanjkanje zaščitne opreme, zagotovitev dodatnih finančnih sredstev za financiranje povečanega obsega dela in preobremenjenosti zaradi kadrovskih primanjkljajev ter nesebičnosti in požrtvovalnosti zaposlenih.

Dopis naslovljen na MZ in MDDSZ_11.3.2020

Dopis naslovljen na MZ, MDDSZ in MJU_16.3.2020

Lep pozdrav,

Dragica Kekec                                                                             Irena Ilešič Čujovič

generalna sekretarka                                                                   predsednica

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/zascita-zaposlenih-v-dejavnosti-zsv-v-povezavi-z-ukrepi-zaradi-nevarnosti-sirjenja-nalezljivih-bolezni-sars-cov-2-covid-19/

Pripombe na predlog Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače

V prilogi objavljamo pripombe na predlog Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače, ki smo jih v Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS), ki je član Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS), predstavili tudi na današnjem delovnem posvetu.

Lep pozdrav, 

Dragica Kekec, univ. dipl. prav.

generalna sekretarka

Priloga: Pripombe na predlog Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/pripombe-na-predlog-zakona-o-interventnem-ukrepu-delnega-povracila-nadomestila-place/

Popolna prepoved obiskov v domovih za starejše

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), zaradi naraščajočega števila okuženih s koronavirusom v Sloveniji pozvalo vse izvajalce institucionalnega varstva starejših, da nemudoma sprejmejo ukrep popolne prepovedi obiskov v domovih za starejše, ukrep omejitve oziroma prepovedi obiskov pa se že izvaja tudi pri nekaterih izvajalcih zdravstvenega varstva.

Čeprav je zaradi naraščajočega števila okuženih s koronavirosom pričakovati predvsem večje obremenitve naših članov, kar je ob že siceršnji kadrovski stiski še posebej pereč problem, pa vas obveščamo, da po naših informacijah MDDSZ že pripravlja osnutek interventnega zakona o subvencioniranju polnega delovnega časa za čas čakanja na delo doma (in sicer po neuradnih informacijah v višini 40% sofinanciranja), v kolikor bi delodajalec svoje zaposlene zaradi zmanjšanih potreb po določenem delu napotil na čakanje na delo doma. V skladu z določbo 138. člena ZDR-1 lahko namreč delodajalec v primeru, ko delavcu začasno, vendar najdlje za čas šestih mesecev v posameznem koledarskem letu, ne more zagotavljati dela, pisno napoti na čakanje na delo doma. V tem času delavcu pripada nadomestilo plače v višini 80%.

Prav tako vam pošiljamo informacijo MDDSZ o možnostih drugačne organizacije dela v izjemnih okoliščinah, predvsem možnostih dela na domu, ki vsebuje tudi pojasnilo ZZZS glede odsotnosti z dela tako zdravih kot zbolelih oziroma okuženih oseb.

Informativno pa vam posredujemo še navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za ravnanje zdravstvenih delavcev in epidemiologov v povezavi z novim koronavirusom SARS-CoV-2. https://www.nijz.si/sl/koronavirus-za-strokovno-javnost

O nadaljnjem razvoju dogodkov vas bomo sproti obveščali.

Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič

predsednica

Priloga: Opravljanje dela na domu in drugega dela_MDDSZ

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/popolna-prepoved-obiskov-v-domovih-za-starejse/

Potni stroški

Obveščamo vas, da se je s 1. 1. 2020 cena mesečne vozovnice integriranega javnega potniškega prometa znižala, kar pomeni, da bodo lahko javni uslužbenci, ki po sedaj veljavni ureditvi prejemajo povračilo v višini stroškov javnega prevoza, glede na nove nižje cene po novem prejemali nižje povračilo teh stroškov.

Znižana cena javnega prevoza je posledica sprejete Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice (Ur. l. RS, št. 29/2019, v nadaljevanju: Uredba), ki je za uporabnike javnega potniškega prometa uvedla enotno vozovnico in določila, da mesečna cena enotne vozovnice znaša po 1. 1. 2020 26-kratnik enosmerne vozovnice (90. člen Uredbe).

Nekateri delodajalci so zaradi spremenjenih cen javnega prevoza, ki so od 1. 1. 2020 občutno nižje (razlika v znižanju cen je razvidna iz tabele v priponki) svojim zaposlenim v podpis predložili nove izjave o potnih stroških, ki pa so zgolj zaradi spremenjenih cen javnega prevoza nepotrebne. V skladu z drugim odstavkom 7. člena Aneksa h KPZSVS (Uradni list RS, št. 40/12) je namreč javni uslužbenec delodajalcu dolžan v osmih dneh javiti spremembo bivališča oziroma kraja, od koder se javni uslužbenec dejansko vozi na delo, ni pa delodajalca dolžan obveščati o spremembi vrste oziroma cene javnega prevoza.

Hkrati vas obveščamo, da so glede povračil potnih stroškov trenutno v teku pogajanja z Vlado RS o spremembi ureditve področja povračil stroškov prevoza na delo in z dela. V SZSVS si prizadevamo dogovoriti se za bolj pravičen in enostavnejši način povračila potnih stroškov (npr. zgolj povračilo v višini kilometrine), ki pa hkrati ne bi pomenil prikrajšanja za naše člane. S ponedeljkovim odstopom predsednika Vlade RS bo sicer dogovarjanje med socialnimi partnerji najverjetneje kar nekaj časa oteženo, če ne celo onemogočeno, vas pa bomo o vseh dejavnikih, ki vplivajo na socialnoekonomski položaj naših članov, sproti obveščali.

Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič, univ. dipl. prav.
predsednica

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/potni-stroski/

Minimalna plača 2020

Obveščamo vas, da se bo minimalna plača s 1. januarjem 2020 zvišala z 886,63 EUR bruto na 940,58 EUR bruto, prav tako pa bodo iz minimalne plače s 1. 1. 2020 izvzeti vsi dodatki in del plače za delovno in poslovno uspešnost.  

Trenutna ureditev dopušča, da se v minimalno plačo vštevajo vsi dodatki, razen:

  • dodatek za delo preko polnega delovnega časa,
  • dodatek za nočno delo,
  • dodatek za delo v nedeljo,
  • dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

Prav tako so iz minimalne plače že po zdajšnji ureditvi izvzeti vsi stroški, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (npr. povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, stroškov na službenem potovanju) in tudi drugi prejemki iz delovnega razmerja (npr. regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade).

Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (Ur. l. RS, št. 83/18) s 1. januarjem 2020 iz definicije minimalne plače izvzema še vse preostale dodatke, določene z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Tako se v minimalno plačo po 1. 1. 2020 ne vštevajo več dodatki, kot so: dodatek za delovno dobo, dodatek za mentorstvo, dodatek za manj ugodne delovne pogoje, dodatek za izmensko delo, dodatek za delo v deljenem delovnem času, dodatek za pripravljenost, dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času, itd. Vsi ti dodatki se morajo tako prištevati minimalni plači.

Zaradi spremembe višine minimalne plače se s 1. 1. 2020 spreminja tudi cenzus za pridobitev pravice do izplačila solidarnostne pomoči – za člane sindikata bo ta od 1. 1. 2020 znašal 1.222,75 € (kar glede na veljavno plačno lestvico pomeni, da so možni upravičenci do solidarnostne pomoči v primerih od 1. do 4. točke zaposleni – člani sindikata, katerih osnovna plača znaša do vključno 27. PR).

Lep pozdrav in srečno, zdravo ter uspešno 2020,

Irena Ilešič Čujovič, univ. dipl. prav.
predsednica

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2019/minimalna-placa-2020/

Stran 6 od 23« Prva...45678...20...Zadnja »