↑ Nazaj na Akti sindikata

Print this Stran

Pravilnik o delovanju komisije sindikalnih interesnih dejavnosti in o koriščenju počitniških enot v lasti in upravljanju SZSVS

 

Republiški odbor Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije je na 14. seji,  dne 18.12.2014 sprejel:

PRAVILNIK

O DELOVANJU KOMISIJE SINDIKALNIH INTERESNIH DEJAVNOSTI

IN

O KORIŠČENJU POČITNIŠKIH ENOT V LASTI IN UPRAVLJANJU SZSVS

1.DELOVNJE KOMISIJE SID

1. člen

Komisijo sindikalnih interesnih dejavnosti (v nadaljevanju SID) imenuje ROS na podlagi 39. člena Statuta sindikata za mandatno obdobje pet let.

Komisija ima naslednje naloge in pristojnosti:

–          reševanje pritožb v zvezi s počitnikovanjem;

–          določanje prednostnega reda na podlagi prednostnega reda o koriščenju počitniških enot v skladu s 5. členom tega pravilnika;

–          obvešča člane, ki so se prijavili na razpis za počitnikovanje o rešitvi vloge in dodatni ponudbi oziroma alternativi pri negativno rešenih vlogah;

–          dela na promociji sindikata.

2. člen

Za program in delovanje komisije SID se planirajo sredstva v letnem finančnem načrtu sindikata.

3. člen

Komisije SID deluje na sejah, ki jih sklicuje  predsedni/ca/k komisije in veljavno sklepa, če sta na seji prisotna vsaj dva člana.

2. KORIŠČENJE POČITNIŠKIH  ENOT V LASTI IN UPRAVLJANJU SINDIKATA

4. člen

Pravico do najema počitniških enot imajo v skladu s tem pravilnikom: člani sindikata po treh mesecih članstva v sindikatu.

5. člen

Prednostni red koriščenja se določi na podlagi naslednjih kriterijev:

  1. ČLANSTVO V SINDIKATU:
do pet let 5 točk
do deset let 10 točk
nad deset let 15 točk
za vsakega otroka do 18 leta 3 točke

  Če na isto prijavnico za isto počitniško enoto zaprosita dva ali več članov sindikata, se točke seštevajo.

Absolutno prednost ima član, ki še ni letoval v sezoni B (prazniki, počitnice). Ob enakem številu točk pa ima nato prednost tisti, ki je manjkrat letoval v sezoni B.

 Če se prednostni red ne more določiti na podlagi kriterijev se opravi žreb.

6. člen

Pred začetkom sezone se objavi razpis za koriščenje počitniških enot. Ko SID zaključi z razporeditvijo prijavljenih kandidatov na razpis, strokovna služba ali pooblaščena agencija zapolnjuje počitniške enote na podlagi vrstnega reda prispelih prijav.

V primeru nezasedenosti počitniških enot  s strani članstva do 14 dni pred začetkom termina pooblaščena agencija odda le – to po tržni ceni nečlanom.

7. člen

Trajanje sezone se objavi v razpisu terminov. Razpisi se objavijo za letno sezono in za zimsko sezono.  V razpisu se navedejo cene, plačilni pogoji in drugo.

8. člen

Kandidati se prijavijo na obrazcu »prijavnica«, ki ga prejmejo pri predsedniku sindikata zavoda ali na internetu. Prijavnico pošljejo po elektronski pošti, faksu, z navadno pošto  na naslov pooblaščene agencije. Članstvo, plačevanje članarine in številko članske izkaznice s podpisom in žigom potrdi predsednik sindikata zavoda.

9. člen

Letovanje traja  praviloma 7 dni, dan menjave pa je objavljen v razpisu.

Kadar posamezni razpisani termini niso zasedeni, se počitniške enote lahko odda tudi za krajši čas, vendar ne manj kot za 2 nočitvi.

 10. člen

Razpis je zaključen z objavljenim datumom v razpisu. Izbor opravi komisija SID, oziroma kot je navedeno v razpisu.

Sklep o koriščenju  uporabe počitniških enot  se pošlje prijavljenim kandidatom najkasneje 15 dni po zaključku razpisa.

 11. člen

Upravičenec, ki je odstopil od dodeljenega termina je dolžen o tem takoj obvestiti pooblaščeno agencijo. Odpoved počitnikovanja mora biti podana v pisni obliki skupaj z morebitnimi dokazili, ki se nanašajo na razlog odpovedi. Podatki se posredujejo na :

–        naslov pooblaščene agencije;

–        po faxu;

–        z elektronsko pošto.

12. člen

Pooblaščena agencija je dolžna tak prosti termin ponuditi kandidatu, ki je zanj kandidiral, a ni uspel. Če ne najde zamenjave, se upravičencu zaračunajo stroški stornacije:

–          20,00 EUR v primeru odpovedi po preteku več kot 10 dni od prejema sklepa komisije SID;

–          70 % cene v primeru odpovedi 7 dni pred odhodom;

–          90 % v primeru odpovedi na dan odhoda.

13. člen

Upravičencu, ki predloži zdravniško potrdilo kot razlog za odpoved počitnikovanja 10 dni ali manj pred odhodom, se zaračuna 20 €.

Na podlagi pisne vloge, lahko SID zniža ali oprosti članu sindikata plačilo stroškov odpovedi počitnikovanja, ali tudi celotno plačilo počitnikovanja v primeru nepredvidene socialne ogroženosti.

14. člen

Pisne ugovore obravnava komisija  SID, ki v primeru, da ugotovi upravičenost ugovora, članu dodeli absolutno prednost za dodelitev terminov v naslednjem razpisu. Pisni ugovor ne zadrži razporeditve oz. sklepov o določitvi terminov posameznim upravičencem.

15. člen

Uporabnik je ob prihodu v počitniško enoto dolžan preveriti stanje in inventurni spisek, ter v napotnici navedeni osebi sporočiti ugotovljene pomanjkljivosti, sicer je zadnji uporabnik odgovoren za nastalo škodo ali ugotovljen manjko inventarja. Uporabnik je dolžan upoštevati hišni red.

16. člen

Uporabniki počitniških enot morajo skrbno ravnati z vso opremo in skrbeti, da se ne povzroča škoda.

17. člen

Uporabnik je dolžan vso škodo, ki jo je povzročil v času njegovega koriščenja počitniške enote, po njegovi krivdi ali krivdi souporabnikov, poravnati v celoti.

18. člen

Cene predlaga vodstvo sindikata. V primeru nezasedenosti počitniških enot lahko generalna sekretarka sindikata oblikuje cene, ki so do 35% nižje od objavljenih.

19. člen

Pravilnik stopi v veljavo, ko ga sprejme Republiški odbor.

Predsednik sindikata

Zvonko Vukadinovič

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/o-sindikatu/akti-sindikata-2/pravila-o-dodeljevanju-sredstev-iz-izobrazevalnega-sklada-za-pomoc-pri-izobrazevanju-sindikalnih-zaupnikov/