«

»

Print this Prispevek

Ugodilna sodba – napredovanje v naziv DMS v socialnem varstvu

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije je prejel ugodilno sodbo Upravnega sodišča RS, št. I U 493/2019 z dne 12. 1. 2021, v kateri smo zastopali našo članico v postopku napredovanja v naziv. Članica je diplomirana medicinska sestra (DMS) v enem od socialnovarstvenih zavodov in ob izpolnjevanju pogojev je na MDDSZ vložila vlogo za pridobitev naziva v socialnem varstvu. MDDSZ je njeno vlogo z odločbo zavrnil, ker po njegovem mnenju ni izpolnila enega od pogojev za napredovanje v naziv, in sicer opravljenega strokovnega izpita. Članica je sicer v postopku pojasnila, da v skladu z veljavno zakonodajo (64. člen ZZDej) diplomirani medicinski sestri, katere študijski program je v skladu s sektorskimi direktivami EU, ni potrebno opravljati pripravništva in strokovnega izpita. Naša članica se je izobraževala po novem sistemu izobraževanja v zdravstveni negi (diplomirala je v letu 2012) v skladu s 64. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki predvideva veliko število ur (4600) teoretičnega in praktičnega usposabljanja, kar je ekvivalent strokovnemu izpitu v socialnem varstvu, zato za diplomirane medicinske sestre, ki so bile vključene v izobraževanje po letu 2004, strokovni izpit ni več predviden.

V 8. točki obrazložitve sodbe je sodišče pritrdilo našemu stališču, da je relevantna okoliščina, da tožnici kot DMS ni potrebno opravljati pripravništva in strokovnega izpita, in da mora MDDSZ v ponovnem postopku obravnavanja vloge to upoštevati. Sodišče je še menilo, da bi šlo za vprašanje neenake obravnave naše članice, če bi ji bilo onemogočeno napredovanje v naziv samo zato, ker strokovnega izpita nima, čeprav ga zakonodaja sploh ne predvideva. Če bi ji MDDSZ tako napredovanje onemogočilo zgolj zaradi določila pravilnika, bi bilo to po presoji sodišča pravno nevzdržno.

Pričakujemo, da bo MDDSZ stališču Upravnega sodišča sledilo v tem in tudi ostalih podobnih primerih napredovanja v naziv diplomiranih medicinskih sester v socialnem varstvu. V tem smislu je sodba pomemben mejnik varovanja pravic naših članic in članov na delovnih mestih DMS v socialnem varstvu.

Žal je sodba, razen v konkretnem primeru članice, uporabna le za postopke, ki so še odprti (kjer še ni bila izdana odločba MDDSZ) in za nove vloge v postopkih napredovanja v naziv.

Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič, predsednica

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2021/ugodilna-sodba-napredovanje-v-naziv/