«

»

Print this Prispevek

Podpis dogovora in aneksov h kolektivnim pogodbam

Spoštovane članice in člani,

po kar nekaj zapletih in usklajevanjih vsebine aneksov h kolektivnim pogodbam sem danes podpisala Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 ter anekse h kolektivnim pogodbam (za negospodarske dejavnosti, za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, za zaposlene v zdravstveni negi ter za zdravnike in zobozdravnike). Dogovor in aneksi h kolektivnim pogodbam bodo predvidoma objavljeni v jutrišnjem Uradnem listu.

Predmet Dogovora in aneksov je naslednji (uveljavitev s 1. 6. 2021):

 • regres za prehrano med delom znaša 4,30 evra za dan prisotnosti na delu in pripada vsem javnim uslužbencem, ki so prisotni na delu najmanj v polovičnem delovnem času;
 • dogovorjeni so novi zneski za dnevnice za službeno potovanje v državi v trajanju nad 12 ur (21,39 EUR), v trajanju nad 8 do vključno 12 ur (10,68 EUR), v trajanju 6 do 8 ur (5,16 EUR);
 • cenzus za upravičenost do solidarnostne pomoči se za člane sindikata povišuje na 140 odstotkov minimalne plače (kar bo po novem pomenilo, da bodo do solidarnostne pomoči upravičeni vsi tisti člani, katerih osnovna plača je enak ali nižja od 31. PR);
 • kot delovna doba, ki se upošteva za pridobitev pravice do jubilejne nagrade, se šteje tudi delovna doba pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe;
 • kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službene namene enotno znaša 30 % cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer;
 • potni stroški za prihod na delo in odhod z dela se določijo v višini kilometrine v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov, vendar v znesku izplačila ne manj kot 30 EUR (pavšal), prag upravičenosti ostaja razdalja 2 km;
 • ob predložitvi dokazila o nakupu imenske mesečne vozovnice (javni prevoz) se povrnejo stroški v višini cene te vozovnice;
 • dogovorjena je uporaba daljinomera Google Maps;
 • za leto 2021 se za vse javne uslužbence določi regres za letni dopust v višini 1.050 evrov, izplačilo 4. junija 2021;
 • določijo  se nagrade dijakom in študentom za obvezno opravljanja prakse;
 • datum izplačila plače se v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva ne spreminja (ostaja do 10. koledarskega dne v mesecu).

Posebej je dogovorjeno, da se vlada in sindikati zavezujejo, da v roku enega meseca od podpisa tega dogovora nadaljujejo z usklajevanji o plačnih razredih, izhajajoč iz tistih delovnih mest, ki so v spodnji tretjini plačne lestvice. Znova poudarjam, da je to izjemnega pomena tudi zato, ker nas tudi člani opozarjate, da je kompresija plač v spodnji tretjini plačne lestvice zaradi minimalne plače nevzdržna. Temu vprašanju smo na pogajanjih posvetili posebno pozornost in dosegli zavezi vlade, da se bomo tej problematiki v relativno kratkem roku enega meseca posvetili.


Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič, predsednica

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2021/podpis-dogovora-in-aneksov-h-kolektivnim-pogodbam/