«

»

Print this Prispevek

PKP7

Obveščamo vas, da je danes,  31. 12. 2020, začel veljati PKP7 (protikoronski paket 7), s polnim nazivom Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE, Uradni list RS, št. 203/2020), povezava na zakon: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3772/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-pomoc-pri-omilitvi-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19-ziupopdve. Kljub vnovičnim težavam v socialnem dialogu so bili nekateri naši predlogi vključeni v besedilo zakona, prezrte predloge pa bomo ponovno zagovarjali v postopku sprejemanja bodočega PKP8.

Ključne določbe zakona, ki se nanašajo na naše člane, so:

 • oprostitev dohodnine in nevštevanje vseh dodatkov za delo v rizičnih razmerah za socialne transferje (vrtec, štipendije ipd.) za zaposlene v javni mreži zdravstva in socialnega varstva (DSO, posebni socialni zavodi, VDC, CUDV, nastanitveni programi in krizne namestitve CSD) – 59. člen PKP7: velja tako za dodatek po 11. točki 39. člena KPJS (65 %) kot za t. i. Covid dodatke (71. člen PKP1 oz. 56. člen PKP5), pa tudi za dodatke v primeru premestitve delavcev (55. člen PKP5), in sicer za celotno leto 2020 (tudi za prvi val) ter za leto 2021. Že odvedene davke v letu 2020 bodo naši člani prejeli povrnjene v okviru dohodninske odločbe za leto 2020;
 • 100 % nadomestilo v primeru okužbe s Covid-19 na delovnem mestu v javni mreži zdravstva in socialnega varstva – institucionalno varstvo ter namestitveni programi in krizne namestitve CSD ter povračilo nadomestila iz proračuna RS (46. člen PKP7): ukrep žal, kljub našim opozorilom, ne velja za nazaj, temveč šele od uveljavitve zakona, torej od 31. 12. 2020. Delavec je upravičen do nadomestila, če je mogoče z veliko verjetnostjo izkazati, da je do okužbe prišlo v delovnem procesu (npr. zaznan rizični stik, delo na deloviščih iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP) kljub ustrezni uporabi osebne varovalne opreme, kar potrdi izvajalec s pisno izjavo;
 • prenos neizkoriščenega letnega dopusta za leto 2019 do 28. 2. 2021 ter prenos neizkoriščenega letnega dopusta za leto 2020 do 31. 12. 2021 (54. člen PKP7);
 • povišanje dodatka za premestitev k drugemu delodajalcu z 20 % na 30 % (32. člen PKP7): ukrep žal, kljub našim opozorilom, ne velja za nazaj, temveč šele od uveljavitve zakona, torej od 31. 12. 2020;
 • razširitev upravičencev do 30 % »Covid« dodatka (33. člen PKP7): sive cone na oddelkih v bolnišnicah, patronažna služba za delo s Covid bolniki, vzgojni zavodi, outsourcani delavci (pri zunanjem izvajalcu) v zdravstvu in socialnem varstvu – vsi navedeni so do dodatka upravičeni od 1. 6. 2020 dalje;  nastanitveni programi CSD – upravičeni od 28. 11. 2020 dalje;
 • 65 % dodatek za outsourcane delavce (pri zunanjem izvajalcu) in za javne delavce od 19. 10. 2020 dalje za čas epidemije, če so nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno preobremenjeni zaradi obvladovanja epidemije (86. člen PKP7);
 • 30 % dodatek za delavce v plačni skupini J v zdravstvu in socialnem varstvu od 19. 10. 2020 dalje za čas epidemije, če so nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno preobremenjeni zaradi obvladovanja epidemije (87. člen PKP7): dodatek se ne izključuje s 65 % dodatkom po KPJS, izključuje pa se s 30 % »Covid« dodatkom;
 • 30 % dodatek za dijake in študente za delo s Covid bolniki od 19. 10. 2020 dalje za čas epidemije (88. člen PKP7);
 • krizni dodatek za december 2020 v višini 200 EUR, ki kljub našim opozorilom velja le za delodajalce koncesionarje in zasebnike (ne za javne zavode) – 85. člen PKP7;
 • nadomestilo zaradi karantene oziroma uveljavljanja višje sile ne more biti nižje od minimalne plače, velja od 1. 12. 2020 dalje (34., 35. člen, 132. člen PKP7);
 • sredstva v socialnem varstvu iz PKP4 (27 mio) so poleg zaposlovanja profilov socialne oskrbe namenjena tudi za financiranje začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, ki opravljajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo (41. člen PKP7);

Že včeraj smo vas obveščali o najbolj problematični rešitvi v 21. členu PKP7, ki smo ga naslovili skupno v vseh sindikalnih centralah: »prisilno« upokojevanje, ko bo imel delodajalec možnost povsem samovoljno se odločiti, ali delavcu, ki izpolni pogoje za starostno upokojitev, poda odpoved (brez utemeljenega razloga) ali ne. V primeru podaje odpovedi bo delavcu pripadala odpravnina. Določba bo zagotovo predmet ustavne presoje, po našem prepričanju pa pomeni grob poseg v mednarodne akte, ki urejajo varstvo pravic delavcev. Zakon sicer prinaša nekaj pozitivnih premikov za naše člane, na podlagi naših predlogov in našega vnetega zagovarjanja v procesu nastajanja PKP7, kar pozdravljamo, žal pa ne naslavlja še nekaterih problematičnih rešitev, na katere smo v SZSVS opozorili (dodatna sredstva za zaposlovanje v zdravstvu in socialnem varstvu, problematika kompetenc v zdravstveni negi, dodatek za glavne sestre, razširitev upravičencev do Covid dodatka, povračilo stroškov prevoza v času nedelovanja javnega prometa).

Tudi vnaprej si bomo aktivno in z vso vnemo prizadevali za varstvo pravic naših članic in članov. Naj bo to popotnica v novo leto, ki naj bo predvsem bolj mirno in zdravo.

Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič, predsednica

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/pkp7/