«

»

Print this Prispevek

Okuženi delavci v zdravstvu in socialnem varstvu se po mnenju delodajalcev niso okužili na delu

Naši člani nas množično obveščajo, da jim delodajalci v primeru znatne verjetnosti, da so se s COVID-19 okužili na delovnem mestu, ne želijo izpolniti ustrezne prijave poškodbe na delovnem mestu. Slednja je namreč predpogoj, da lahko osebni zdravnik kot vzrok odsotnosti z dela opredeli poškodbo pri delu, zaradi česar je delavec upravičen do 100 % nadomestila plače. V nasprotnem primeru je delavec za prvih 10 dni (v času kužnosti) upravičen le do nadomestila zaradi izolacije v višini 90 %, za nadaljnje dni pa do 80% nadomestila zaradi bolezni.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je v dopisu, št. 180-46/2020-DI/20 z dne
3. 4. 2020, naslovljenem na izvajalce zdravstvenih storitev, obrazložil, da »če je razlog začasne nezmožnosti za delo bolezen (konkretno COVID-19), do katere je prišlo zaradi okužbe na delovnem mestu, je vzrok zavarovančeve začasne nezmožnosti za delo poškodba pri delu v smislu 3. alineje 66. člena ZPIZ-2 in ne bolezen. Gre za obolenje, ki je posledica nesrečnega naključja ali višje sile med opravljanjem dela. Takšno obolenje pa se, skladno s 3. alinejo 66. člena ZPIZ-2, šteje za poškodbo pri delu. Če je do okužbe prišlo na delovnem mestu, je za opredelitev poškodbe pri delu kot razloga začasne nezmožnosti za delo potrebna tudi ustrezna prijava poškodbe pri delu s strani delodajalca (npr. pisna izjava delodajalca, obrazec ER-8 …)«.

Poudarjamo, da naši člani, zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu, nosijo levji delež odgovornosti in naporov pri spopadanju s posledicami širjenja koronavirusa. Zato je povsem neprimerno in domala ponižujoče, da delodajalci okuženim delavcem, ki delajo v okoljih, kjer je prisotnost koronavirusa še toliko bolj vseprisotna in razpršena (zdravstveni zavodi, socialnovarstveni zavodi), tudi v primerih, ko se okužba širi po zavodu tako med zaposlenimi kot med uporabniki/pacienti in je očitno, da je izvor okužbe v delovni organizaciji, ne priznavajo, da so se okužili na delovnem mestu. Po včerajšnjih podatkih naj bi bilo kot posledica širitve okužbe v domovih za starejše trenutno okuženih 1962 stanovalcev in kar 797 zaposlenih v domovih za starejše, vendar pa večina od njih nima priznane odsotnosti iz naslova poškodbe pri delu zaradi okužbe s Covid-19.

Ugotavljanje, ali se je delavec okužil na delovnem mestu ali zunaj le-tega, je sicer resda odvisno od konkretnih okoliščin, vendar je v trenutnih razmerah, ko zdravstveni (so)delavci in delavci, zaposleni v socialnovarstvenih zavodih, vlagajo nadčloveške napore in se dnevno srečujejo z okuženimi pacienti oziroma uporabniki, v večini primerov utemeljeno sklepati, da se je delavec okužil na delovnem mestu. In obratno, nikakor ne moremo pristati na sklepanje nekaterih delodajalcev, da se nihče od delavcev ni okužil na delovnem mestu.

Resorni ministrstvi za zdravje in za delo smo zato že 28. 10. 2020 pozvali, da delodajalce pozoveta, naj okužbe delavcev, zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, z upoštevanjem načela »in favorem laboratoris« (v dvomu v korist delavca) pripoznajo kot poškodbo na delovnem mestu. Odgovora nismo prejeli.

Domnevamo sicer, da je trenutno nepravilno ravnanje nekaterih delodajalcev posledica varčevanja z lastnimi finančnimi sredstvi. Zavarovanec je v primeru poškodbe pri delu upravičen do nadomestila v višini 100 %, pri čemer je plačnik nadomestila za prvih 30 dni delodajalec, kar za delodajalca predstavlja večje finančno breme kot v primeru, da se za vzrok odsotnosti z dela opredeli bolezen (80 % nadomestilo) ali izolacija (90 % nadomestilo). Posledično smo v SZSVS predlagali, da se v PKP6 ustrezneje uredi vprašanje izplačil nadomestil plače v primeru okužbe s koronavirusom na delovnem mestu. Slednje naj tudi za obdobje do 30 delovnih dni krije proračun RS.

Dragica Kekec, generalna sekretarka SZSVS     

Irena Ilešič Čujovič, predsednica SZSVS

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/okuzeni-delavci-v-zdravstvu-in-socialnem-varstvu-se-po-mnenju-delodajalcev-niso-okuzili-na-delu/