«

»

Print this Prispevek

Obvestilo članom o reorganizaciji centrov za socialno delo

Obveščamo vas o dogodkih oziroma dokumentih, ki jih bodo v mesecu septembru 2018 izvedli v. d. direktorji novih območnih centrov za socialno delo, ki bodo začeli z delom 1. 10. 2018. V preteklih mesecih je potekalo aktivno delo na področju priprave vsega potrebnega za reorganizacijo v statusnem smislu, ko se bo oblikovalo novih 16 območnih CSD, ki bodo združevali od 2 do 8 dosedanjih CSD.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS) se je že od vsega začetka aktivno vključil v procese priprave tako novih splošnih in individualnih delovnopravnih aktov, kot tudi opozarjal na varstvo pravic delavcev na centrih za socialno delo. Tako smo v SZSVS podali pripombe na osnutek akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter na osnutke novih pogodb o zaposlitvi ter odprli tudi številna vprašanja, povezana z nepravilnim vrednotenjem dela, nezadostno diferenciacijo posameznih delovnih mest, spremembo kraja opravljanja dela, problematiko organiziranja in izvajanja interventne službe …

Sedaj smo prišli do zaključne faze, v katero boste še aktivneje vključeni tudi vi, saj morajo v. d. direktorji v septembru 2018 opraviti naslednje:

 

  1. Pripraviti predlog novega akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na novem območnem CSD.

Osnutek akta je bil pripravljen centralno za vse CSD in nanj smo v SZSVS podali tudi pripombe, ki so bile v veliki večini upoštevane, nekaj neupoštevanih pa izhaja iz zapisnika sestanka na MDDSZ 29. 8. 2018, ki vam ga posredujemo v prilogi. Posebej poudarjamo, da so v osnutku  vsebovana vsa delovna mesta, ki trenutno obstajajo na CSD, zato bo akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v vašem CSD verjetno nekoliko odstopal od osnutka. Hkrati smo na sestanku na MDDSZ opozorili, da je nujno razporediti delavce, ki imajo višjo izobrazbo od zahtevane za njihovo trenutno delovno mesto in tudi opravljajo zahtevnejša dela, na delovna mesta višje zahtevnosti. Hkrati vas obveščamo, da ni »prepovedano«, da bi akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest vašega CSD vseboval katero drugo delovno mesto, ki izhaja iz KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (npr. vodstvena delovna mesta).

V skladu s časovnico, ki smo jo dogovorili na sestanku s predstavniki MDDSZ in v. d. direktorji, vam bodo v. d. direktorji posredovali predlog akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na novem območnem CSD v mnenje najkasneje do 10. 9. 2018. Pravico imate podati mnenje na predlog akta, in sicer v roku 8 dni od prejema akta. Za morebitne dileme in nejasnosti se lahko obrnete na nas oziroma jih bomo skupaj obravnavali na konferenci SZSVS CSD.

 

  1. Sklicati sestanek (posvet) z reprezentativnimi sindikati, ki so na območju organizirani.

V skladu z 18. členom novele ZSV-H morajo sedanji direktorji in v. d. direktorjev:

  • najmanj 20 dni pred prenosom (torej do 10. 9. 2018) obvestiti sindikate pri delodajalcu o:

– datumu ali predlaganem datumu prenosa,

– javnih uslužbencih, ki se prenesejo na delodajalce prevzemnike,

– pravnih, ekonomskih in socialnih posledicah prenosa za javne uslužbence ter predvidenih ukrepih za javne uslužbence.

  • z namenom, da se doseže sporazum, najmanj deset dni pred prenosom (torej najkasneje do 20. 9. 2018) s sindikati pri delodajalcih posvetovati o pravnih, ekonomskih in socialnih posledicah prenosa in o predvidenih ukrepih za javne uslužbence.

Na sestanku morajo biti torej poleg v. d. direktorja prisotni še vsi ostali dosedanji direktorji CSD območja ter vsi predstavniki reprezentativnih sindikatov. Kot sindikalni zaupniki SZSVS morate prejeti seznam vseh delavcev z navedbo starega in predvidenega novega delovnega mesta ter z navedbo kraja opravljanja dela. V primeru potrebe po dodatnih pojasnilih vam nudimo vso potrebno podporo.

 

  1. Delavcem izročiti predlog novih pogodb o zaposlitvi.

V zadnjem tednu septembra (po prejemu novih aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest bodo vsi zaposleni prejeli predlog nove pogodbe o zaposlitvi, praviloma (v skladu z 18. členom ZSV-H) za enako delovno mesto. Osnutke pogodbe smo usklajevali z MDDSZ in v. d. direktorji in usklajevanje v tem trenutku še poteka, zato vam osnutek posredujemo naknadno.

Vsak zaposleni bo moral preveriti vsebino pogodbe, predvsem delovno mesto, plačni razred ter kraj opravljanja dela. V primeru potrebe po dodatnih pojasnilih oziroma individualni pravni pomoči vam nudimo vso potrebno podporo. Podpisovanje pogodb o zaposlitvi je predvideno 1. 10. 2018, ko bo območni CSD začel z delom.

Lep pozdrav,

Pripravila:                                                                             Zvonko Vukadinovič,

Irena Ilešič Čujovič,                                                               predsednik

vodja pravne pomoči

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2018/obvestilo-o-reorganizaciji-centrov-za-socialno-delo/