«

»

Print this Prispevek

Pojasnila Modre Zavarovalnice glede vprašanj o davčni obremenitvi ob dvigu sredstev iz zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada

Izhajajoč iz zakonskih določil in namena dodatnega pokojninskega zavarovanja Pokojninski  načrt  za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence (PNJU K),  ki ga je sprejela Vlada RS kot delodajalka in ustanoviteljica zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada, zaposlenim javnim uslužbencem ne omogoča izplačila odkupne vrednosti  po 120 mesecih, šteto od vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. Javni uslužbenec ne more izstopiti iz te oblike dodatnega pokojninskega zavarovanja in dvigniti privarčevanih sredstev, razen v primerih, ko nastopijo pogoji za koriščenje pravic, določeni v pokojninskem načrtu (v primeru prenehanja delovnega razmerje v okviru javne uprave in poteka 120 mesecev od vključitve,  upokojitev in izplačilo upravičencem/dedičem v primeru smrti).

Modra zavarovalnica članu ZVPSJU ob izplačilu odkupne vrednosti iz naslova privarčevanih sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja ne zaračunava nobenih stroškov. Omenjenih 25 % predstavlja obveznost iz naslova akontacije dohodnine skladno z določbo 9. točke 3. odstavka 105. člena Zakona o dohodnini, ne pa prihodek Modre zavarovalnice. Vse vplačane premije, zmanjšane za vstopne stroške (v letu 2013 vstopni strošek znaša 0,525 %, od  leta  2014 dalje  0,5 % vplačane mesečne premije), so obrestovane z najmanj zajamčenim donosom. V primerih, ko je donos višji od zajamčenega, pa članu pripada višji donos. Dejanski kumulativni donos sklada ZVPSJU od ustanovitve, to je maja 2004 do junija 2013 znaša 43,33 %, kar je bistveno več, kot znaša zajamčen donos sklada v enakem obdobju (19,96 %).  Povprečen letni donos pa znaša 4,34 %.

Sklad ZVPSJU, ki ga upravlja Modra zavarovalnica, je z vidika stroškov najugodnejša oblika varčevanja za starost in  je med vsemi skladi dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji tudi najbolj donosen. Z naložbeno politiko,  usmerjeno v varnost, donosnost, likvidnost in razpršenost naložb, zagotavljamo dolgoročno rast vrednosti premoženja sklada in dosegamo tako med primerljivimi domačimi kot tujimi upravljavci najboljše donose.

Vsi člani pokojninskih skladov Modre zavarovalnice lahko od junija 2012 dalje preko spletne storitve Modri e-račun, ki je na voljo 24 ur na dan z uporabo osebnega računalnika, spremljajo mesečna vplačila delodajalca ter morebitna lastna vplačila, kot tudi višino privarčevanih sredstev za dodatno pokojnino (zajamčeno in dejansko vrednost sredstev). Vse potrebno za prijavo so vsi člani prejeli pisno po pošti junija lani in ponovno v začetku februarja letos. Če so pošto založili, jim na zahtevo ponovno pošljemo prvo vstopno  geslo.

Modra zavarovalnica je med vsemi specializiranimi ponudniki dodatnega pokojninskega zavarovanja kapitalsko najmočnejša, kar je ključni dejavnik varnosti privarčevanih sredstev. Uspešno poslovanje in dobri rezultati Modre zavarovalnice krepijo njeno kapitalsko moč in kar je najpomembnejše, povečujejo varnost privarčevanih sredstev vseh njenih varčevalcev.

modra zavarovalnica                                                                                                                 Vesna Razpotnik

Modra zavarovalnica d.d.

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2013/pojasnila-modre-zavarovalnice-d-d-glede-vprasanj-o-davcni-obremenitvi-akontacije-dohodnine-ob-dvigu-privarcevanih-sredstev-iz-zaprtega-vzajemnega-pokojninskega-sklada-za-javne-usluzbence/