«

»

Print this Prispevek

Sklep Republiškega odbora SZSVS o podpisu dokumentov

ROS

Ljubljana, 17.5.2013

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije je včeraj, dne 16.5.2013, na seji Republiškega odbora obravnaval parafirane dokumente, ki so bili predmet pogajanj med vladno in sindikalno pogajalsko skupino, in sicer Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju do konca leta 2014 in Stavkovni sporazum.

Člani Republiškega odbora smo se odločili, da podpišemo predlagane dokumente in pooblastili predsednika sindikata za podpis.

Ključnega pomena pri odločitvi je bilo dejstvo, da so bili prvotni predlogi vlade bistveno slabši in da smo spogajali zavezo, da se v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva  sprejmejo standardi in normativi, da ne bo odpuščanja javnih uslužbencev (oziroma zmanjševanje preseglo 1%), da bo vlada do 31.10.2013 pričela s pogajanji o odpravi nepravilnosti v plačnem sistemu, da smo spogajali višje solidarnostne pomoči in višje jubilejne nagrade za člane sindikata in da bo vlada spoštovala vse zaveze iz sklenjenih dogovorov.

Generalna sekretarka:                                                                                                   Predsednik:

Dragica Kekec                                                                                                                Zvonko Vukadinovič

 

slika pogajanja nova

Ljubljana, 14.5.2013

Sindikati in vlada zaključili s pogajanji, člani Republiškega odbora SZSVS o dogovoru odločajo v četrtek

Sindikati javnega sektorja in vladni pogajalci smo danes v zgodnjih jutranjih urah po intenzivnih pogajanjih dosegli dogovor o varčevalnih ukrepih za letošnje in prihodnje leto ter uskladili Stavkovni sporazum. S sporazumom se je vlada zavezala, da zmanjševanje števila javnih uslužbencev ne bo preseglo 1%, da bo do 31.10.2013 pričela s pogajanji o odpravi nepravilnosti v plačnem sistemu, da bo zagotovila, da bodo delodajalci spoštovali zakonodajo in zagotovili izplačila plač in prispevkov zaposlenim v javnem sektorju, da se sprejmejo standardi in normativi v babiški in zdravstveni negi ter oskrbi do 31.12.2013, za ostale poklice v zdravstveni dejavnosti do 1.10.2014, zagotovila je plačilo stavke za čas stavke 23.1.2013 kot da bi delali, ter da vlada ne bo predlagala v sprejem predpisov, ki bi posegali v pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, če ne bodo predhodno usklajevani….

V dogovoru od o dodatnih  ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v JS pa smo se med drugim dogovorili za zmanjšanje razpona – razlik med plačnimi razredi, torej za kompresijsko zmanjšanje plač. Osnovne bruto plače v višjih plačnih razredih se bodo tako znižale v večjem odstotku kot tiste v nižjem plačnem razredu.

Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki ga plačuje delodajalec je vlada hotela ukiniti, sindikati smo uspeli doseči, da plačevanje ne bo ukinjeno temveč bodo le znižane premije. Delodajalec bo v letu 2013 plačeval  20%, v prvem polletju 2014 25% in v drugem polletju 2014 pa 30%. Velik problem so bila zaostala napredovanja, ki se bodo sprostila prihodnje leto, nova pa v letu 2013 ostanejo zamrznjena. Dogovorjeno pa je tudi, da se sistem napredovanj na novo in transparentno uredi.

VENDARLE smo sindikati izpogajali za 20% višjo jubilejno nagrado za člane sindikatov in 20% višjo solidarnostno pomoč, tudi cenzus za pridobitev pravice do solidarnostne pomoči je za člane sindikatov podpisnikov za 30% višji to je 130% minimalne plače oziroma 1018,77€ . Zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoč oz. jubilejne nagrade vloži sindikat na predlog člana. Vsebino teh dveh točk se uredi v KPND in Kolektivni pogodbi dejavnosti. Aneksi se sklenejo do 20.5.2013.

Iztožen Lanski regres z obrestmi bo izplačan pri majski plači, prav tako bo izplačan tudi regres za leto 2013, ki je že določen v ZUJF-u. Dogovorjen je tudi regres za leto 2014.

Ker s tem ne bo dosežen prvoten cilj Vlade, privarčevati 158 milijonov €, bo razliko možno pridobiti s prerazporeditvijo sredstev za materialne stroške. Če v dejavnosti tudi to ne bo dovolj, bo na predlog vlada zagotovila sredstva za plače iz drugih postavk.

Vsebino iz dogovora  bo potrebno urediti z zakonom, kolektivnimi pogodbami dejavnosti oziroma poklicev.

Člani ROS se bomo o »Dogovoru o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v JS za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. Junija 2013 do 31.12.2014« in »Stavkovnem sporazumu« odločali na seji v četrtek, 16.5.2013.

 

Dragica Kekec, generalna sekretarka                                                                         Zvonko Vukadinovič, predsednik

 

 

Ljubljana, 9.5.2013

Nadaljevanje pogajanj med sindikati in Vlado RS

Pogajanja med sindikati javnega sektorja in vlado potekajo vsak dan.

Do sedaj je vlada spreminjala edino ideje iz katerega žepa javnih uslužbencev bo vzela določen znesek, ki bi zapolnil 158 milijonov evrov.

Sindikati, se zavedamo, da bo treba v to črno luknjo prispevati svoj delež. Vendar znesek 158 milijonov presega vse možnosti.

Število zaposlenih naj bi se še naprej zmanjševalo z naravnim odlivom do 1% letno, kar pa je velikih 1600 zaposlenih. Vlada pa je skoraj na tem, da se zave, da v nedogled to ne gre in da bo morala upoštevati tudi potrebe zagotavljanja svojih obveznosti do državljanov, kar je še posebej kritično v zdravstvu in socialnem varstvu.

Pogajanja bodo morala pripeljati do bistvenega približevanja glede potrebnega privarčevanega zneska. Trenutno je doseženo soglasje, da se plačna lestvica znižuje v kompresiji tako, da tisti z višjimi plačami prispevajo več. Trenutno 10x višji znesek.

Temeljna vprašanja pa so še odprta.

Ugotavljamo, da časa za taktiziranje ni več dosti. Sindikati bomo morali ponovno preveriti tudi možnosti za oblike sindikalnega boja, ki bi jih uporabili v primeru, da vlada dejansko začne s postopkom sprejema interventnega zakona.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije v pogajanja vlaga vse svoje kadrovske potenciale v upanju, da bo prišlo do dogovora, ki bo upošteval, da so zmožnosti javnih uslužbencev, prispevati državi, v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva že sedaj na robu.

Zato ostaja: Za socialno in pravno državo s Sindikatom zdravstva in socialnega varstva naprej!

 

 

Ljubljana, 6.5.2013

Nadaljevanje pogajanj in pismo predsednici vlade

Danes, 6. maja 2013 ob 11 uri se sestane Pogajalska skupina Konfederacije sindikatov javnega sektorja. Poskušali bomo uskladiti stališča glede novih predlogov vlade za znižanje mase plač in drugih stroškov dela za javni sektor, ki jih je poslala vlada po pogajanjih 25.4.2013.

Sestanek Pogajalske skupine Konfederacije sindikatov javnega sektorja bo neposredno pred sestankom Koordinacije stavkovnih odborov, ki bo ob 13 uri. Po sestanku se bodo člani pogajalskih skupin sestali na pogajanja z vladno pogajalsko skupino, ki bodo ob 15 uri.

Vlada je v petek 26.4.2013 na seji ESS predstavila Nacionalni reformni program 2013-2014 s katerim sindikati nismo zadovoljni. Med načrtovanimi reformni ukrepi je zapisano, da bo vlada linearno znižala plače, če med sindikati ne bo dogovora o »dodatnih ukrepih za znižanje stroškov dela v javnem sektorju«.

Več v pismu predsednici vlade

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2013/nadaljevanje-pogajanj-in-odprto-pismo-predsednici-vlade/