«

»

Print this Prispevek

Predstavitev Sindikata ZSVS

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije se je 7. decembra 1990 na izredni skupščini odločil za samostojno, nadstrankarsko in stanovsko pot. Odločitev skupščine, da sprejme izziv časa in zahtevo zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu v iskanju svojega prostora in lastne razpoznavnosti v novo nastajajoči pluralni in demokratični družbi, se je potrdila za modro in pravilno. Svoj pogled v prihodnost smo opredelili v programskih usmeritvah in v statutu, ki je opredelil organiziranost in način delovanja. Na podlagi Zakona o reprezentativnosti sindikatov smo z odločbo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve postali reprezentativni panožni sindikat za območje države v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva ter obveznega socialnega zavarovanja.

Več kot 20.000 delavcev je izpolnilo pristopno izjavo, s katero so se prostovoljno odločili, da vstopajo v Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije in s tem sprejemajo programske in statutarne določbe. Vsak član sindikata je prejel tudi člansko izkaznico, na podlagi katere, po preteku treh mesecev od včlanitve, tudi uveljavlja nekatere pravice in ugodnosti:

  • varovanje pravic iz kolektivne pogodbe,
  • brezplačno pravno pomoč in varstvo pri uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja,
  • solidarnostno pomoč iz solidarnostnih sredstev sindikata,
  • najemanje kreditov v Delavski hranilnici,
  • informacije preko sindikalnega glasila Obtok,
  • različne popuste,
  • druge ugodnosti, ki izhajajo iz statuta.

Glasilo Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Obtok, ki ga izdaja Republiški odbor, izhaja mesečno že od 1992. leta. Z Obtokom obveščamo članice in člane o delu sindikata, pomembnih dogodkih in aktivnostih. Je sindikalni uradni list, saj v njem objavljamo vse sindikalne listine, tolmačenja kolektivnih pogodb in drugih predpisov, ki so pomembni pri varovanju delavskih pravic članov sindikata.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije je član Public Services International, najvišjega svetovnega sindikalnega združenja javnega sektorja.

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2012/predstavitev-sindikata-zsvs/