«

»

Print this Prispevek

ZBIRANJE PODPISOV ZA OHRANITEV JAVNEGA ZDRAVSTVA

 

Tudi na pobudo našega sindikata, ki se je s Kongresnimi usmeritvami odločil, da bo vodil aktivnosti za ohranitev javnega zdravstva z varovanjem človekovih pravic, solidarnosti, dostopnosti, kakovosti, pravičnosti in s tem ohranitve delovnih mest v zdravstvu in socialnem varstvu, je skupina državljank in državljanov oz. Iniciativni odbor, 20. junija 2006 v Cankarjevem domu v Ljubljani ustanovil Gibanje za ohranitev javnega zdravstva. Cilji gibanja so opredeljeni v besedilu v nadaljevanju. Skupaj smo se odločili, da zberemo 100.000 podpisov in s tem zdravstveno politiko in oblast pozovemo na iskanje nacionalnega soglasja, saj je spremembe v zdravstvu možno uveljavljati le v dogovoru z državljankami – državljani. Gibanje za ohranitev javnega zdravstva je civilna pobuda državljank in državljanov in je neodvisna od dnevne politike.

Podpisovati se je možno po spletu ali na klasično pristopnico. Podrobne informacije in pristopnice so dostopne tudi na spletni strani Gibanja:

GIBANJE ZA OHRANITEV JAVNEGA ZDRAVSTVA
DOM SINDIKATOV, Dalmatinova 4, 1000 LJUBLJANA
http://www.ohranimo.si

RAZLOGI ZA USTANOVITEV, TER CILJI IN NAČELA GIBANJA

Pobudniki ustanovitve Gibanja za ohranitev javnega zdravstva smo državljanke in državljani Slovenije, ki zaskrbljeno ugotavljamo, da se spreminjajo temeljne vrednote, načela in cilji zdravstvenega varstva, na katerega smo Slovenci upravičeno ponosni in ki je vzdržalo številne preizkušnje, med njimi tudi tranzicijsko obdobje, v katerem so se zrušili zdravstveni sistemi v malone vseh tranzicijskih državah.

Pobudniki gibanja menimo, da bi moral slovenski zdravstveni sistem še naprej temeljiti na visoki stopnji solidarnosti pri financiranju zdravstvenega varstva in na prevladujočem javnem načinu njegovega izvajanja. V zadnjem desetletju se je delež sredstev, ki se zbere z neposrednimi zasebnimi plačili in zasebnim dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, povečal na kar 25% vseh sredstev za zdravstveno varstvo, hkrati pa se povečuje število zasebnih izvajalcev zdravstvenega varstva. Sedanja oblast s svojimi reformami napoveduje nadaljnje krčenje javnih sredstev za zdravstvo, zdravstvena oblast pa ustanavljanje zasebnih zavarovalnic. Pri tem odkrito izjavlja, da si bodo državljani z več denarja lahko privoščili tudi več zdravstvenih uslug. Obenem kritizira zdravstvene domove in javne bolnišnice, češ da poslujejo manj učinkovito kot zasebniki in zasebne institucije, in poziva zlasti zdravnike v osnovnem zdravstvenem varstvu, naj se v čim večjm številu odločajo za zasebno izvajanje svoje dejavnosti.

Trditev o prednostih zasebnega izvajanja zdravstvenega varstva pred javnim ne držijo. Povsod, kjer so izbrali to usmeritev, se je izkazalo, da so zasebni izvajalci sicer res bolj učinkoviti, kadar gre za njihove interese, slabo pa vplivajo na učinkovitost celotnega zdravstvenega sistema. Privatizacija zdravstva povzroča družbeno razslojevanje, povečuje stroške za zdravstveno varstvo, omejuje manj premožnim državljanom dostopnost do potrebnih zdravstvenih storitev in zmanjšuje finančno varnost bolnih.

Pobudniki Gibanja za ohranitev javnega zdravstva ugotavljamo, da se privatizacija in komercializacija zdravstva izvaja brez soglasja državljanov in da sedanji razvoj dogodkov kaže, da tudi opozicijske stranke bodisi niso voljne ali ne najdejo načina, da bi se temu nereguliranemu in kaotičnemu procesu učinkovito zoperstavile. Zato menimo, da je čas, da se oglasimo državljani sami, da z javno izraženimi zahtevami, podprtimi s številčnostjo našega članstva, povemo, kakšno zdravstvo hočemo, in pozovemo oblast, naj razgrne svoje načrte, prisluhne mnenju državljanov in izbere takšno zdravstveno politiko, ki jo bo podpirala večina državljanov.

Člani in članice Iniciativnega odbora za ustanovitev Gibanja za ohranitev javnega zdravstva vabimo vse državljane in državljanke, da s podpisi pristopijo h gibanju in potrdijo svoje soglasje z načeli in cilji gibanja.

I.

Javno zdravstveno varstvo je javna služba, namenjena skrbi za zdravje ljudi, ne pa dobičku tistih, ki ga izvajajo. Zahtevamo, da njegovi javni in zasebni izvajalci delujejo po načelu neprofitnih organizacij, kar pomeni, da se mora ves presežek prihodkov nad odhodki uporabiti za izboljševanje zdravstvenega varstva zavarovancev, na pa za dividende lastnikov. Država lahko vključuje zasebne izvajalce v javno mrežo samo ob spoštovanju ustavnega načela racionalne rabe javnega premoženja: torej da se s tem povečuje učinkovitost, dostopnost in kakovost javnega zdravstvenega varstva.

II.

Zahtevamo takšno javno zdravstvo, ki bo sposobno skrbeti za izboljševanje, ohranjanje in obnavljanje zdravja prebivalcev Slovenije ter odkrivati in odpravljati nepravične razlike v zdravju ljudi. Zahtevamo zdravstvo, v katerem na račun zdravstvenih programov in storitev, pomembnih za zdravje ljudi, nikomur ne bo možno kovati dobička.

III.

Zahtevamo, da država z ukrepi zdravstvene, socialne, ekonomske, delovne, izobraževalne, okolje varstvene in drugih politik odpravlja vse vrste neenakosti v družbi in s tem poskrbi tudi za izboljševanje zdravja vseh ljudi ne glede na njihov ekonomski, družbeni is socialni položaj.

IV.

Zahtevamo pravično dostopnost do zdravstvenih storitev, kar pomeni enako dostopnost za vse ljudi z enakimi potrebami in večjo dostopnost za tiste z večjimi potrebami na načelih medgeneracijske solidarnosti.

V.

Zahtevamo, da država z zakonom ali nacionalnim programom opredeli sveženj pravic, ki jih mora zagotavljati obvezno zdravstveno zavarovanje, pri čemer nasprotujemo zmanjševanju teh pravic in prenašanju finančnih bremen na zasebna sredstva prebivalcev. Če finančna vzdržnost sistema zahteva uvedbo doplačil, morajo biti le-ta sorazmerna finančnim zmožnostim posameznika. Nasprotujemo, da se obseg pravic iz javnih sredstev lahko spreminja s spremembami splošnih aktov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

VI.

Zahtevamo pravno, finančno in organizacijsko ločenost izvajanja javnega zdravstva od sistema zdravstvenega varstva, ki se izvaja na trgu.

VII.

Zahtevamo, da se učinkovitost zdravstva ocenjuje po izhodih zdravljenja in po pravočasnosti dostopa do zdravstvenih storitev za vse bolnike, ki te storitve potrebujejo.

VIII.

Zahtevamo vzpostavitev in upoštevanje poklicnih in etičnih standardov ter dosledno izvajanje veljavne zakonodaje oziroma njeno spremembo in dopolnitev na področjih, kjer omogoča negospodarno rabo javnega premoženja, korupcijo, ustvarjanje neupravičenih dobičkov ter prikrito privatizacijo.

IX.

Zahtevamo ohranitev in krepitev organizacije osnovnega zdravstvenega varstva v današnji obliki. Prepričani smo, da ima osnovno zdravstveno varstvo, kot ga že desetletja razvijamo v Sloveniji v okviru zdravstvenih domov, primerjalno prednost pred zdravstvenim varstvom, ki ga izvaja zdravnik posameznik. Nasprotujemo prikritemu razgrajevanju zdravstvenih domov in bolnišnic z zmanjševanjem kadrov, programov in finančnih sredstev, s čimer se načrtno slabi javno zdravstvo v korist zasebnega.

X.

Zahtevamo, da se koncesije podeljujejo zgolj na področjih in območjih, kjer obstoječi sistem osnovnega zdravstvenega varstva ni zmožen zadovoljiti potreb državljanov. Podeljevanje koncesij mora temeljiti na predhodno ugotovljenem javnem interesu, na jasnih pravilih za njihovo podeljevanje in na javnem razpisu, ki omogoča, da za razpisano mesto lahko kandidira vsak, ki izpolnjuje pogoje.

XI.

Nasprotujemo podeljevanju koncesij brez predhodno vzpostavljenih ustreznih standardov, regulacije in učinkovitega nadzora nad njihovim izvajanjem, ki bodo zadostno varovali bolnike in javni interes, ter brez predhodno sprejete mreže javne zdravstvene službe.

XII.

Zahtevamo, da se pravice, ki so pomembne za zdravje ljudi, bodisi v celoti vrne v obvezno zdravstveno zavarovanje ali pa da premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje postanejo sorazmerne finančnim zmožnostim posameznika. Dopolnilna zdravstvena zavarovanja morajo postati neprofitna ne glede na to, kdo jih izvaja.

XIII.

Zahtevamo, da vlada vsako nameravano spremembo v zdravstveni politiki predstavi državljanom v ustreznih dokumentih, ki bi omogočili najširšo javno razpravo, ne pa da državljane postavlja pred izvršena dejstva. Zahtevamo svojo soudeležbo pri odločitvah, ki prav pri zdravju bolj kot na katerem koli drugem področju vplivajo na življenje vsakega državljana.

 

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2006/zbiranje-podpisov-za-ohranitev-javnega-zdravstva/