«

»

Print this Prispevek

Pismo predsedniku vlade

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
predsednik JANEZ JANŠA
Gregorčičeva 20

1000 LJUBLJANA

Spoštovani predsednik !

V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije smo zaskrbljeni nad vse pogostejšimi izjavami ministra za zdravje dr.Andreja Bručana o privatizaciji zdravstvenih zavodov in sicer tako, da bi zdravstveni domovi v celoti postali zasebni. Prav tako ni pripravljenih nikakršnih kriterijev o privatizaciji bolnišnic, čeprav minister zelo nekritično pravi, da bi bile lahko vse, razen nekaterih, ki delujejo na terciarnem nivoju (Sobotna priloga Dela 1.10.2005). Obstoječa zdravstvena zakonodaja še vedno temelji na izvajanju zdravstvene dejavnosti v javnih zavodih , saj so prav zdravstveni domovi temeljni nosilci in koordinatorji primarnega zdravstvenega varstva na lokalni ravni. V veljavi pa je še vedno tudi Zakon o zavodih, ki določa, da republika, mesto ali občina zaradi nemotenega opravljanja dejavnosti, ki so v javnem interesu ustanovi javne zavode.

Zaradi želje nekaterih nosilcev v zdravstveni dejavnosti predvsem zdravnikov, minister za zdravje pospešeno podeljuje koncesije na specialističnem nivoju in tudi terciaru in daje pozitivna mnenja oziroma poziva izvajalce za izvajanje zdravstvene dejavnosti na koncesionarski način. Tak način dela ne pomeni odpravljanje čakalnih vrst ali večje strokovnosti, kar želi prikazati javnosti, saj se s podeljevanjem koncesij ne zagotavlja dodatnih finančnih virov oz. širitve mreže, temveč se praviloma javne finance preusmerjajo v zasebno sfero (razen seveda za zdravstvene storitve), saj nad koncesionarji in zasebniki Računsko sodišče nima nikakršnih pristojnosti in nadzora nad porabo javnih sredstev. S pridobitvijo koncesije, koncesionarji postanejo samostojni podjetniki oz. pravne osebe kot sodružbe.

Nekritično podeljevanje koncesij, brez javnih razpisov, brez pravičnih in poštenih pravil igre vzpostavlja neenakopraven položaj zaposlenih v zdravstvu ali interesentov, ki bi želeli postati koncesionarji. Prav tako zaradi podeljevanja koncesij v javnih zavodih ostaja višek delavk in delavcev za katere bi po našem mnenju morali zaradi zagotavljanja njihove socialne varnosti poskrbeti ustanovitelji – koncendetni, oziroma zagotoviti finančna sredstva za njihove odpravnine.

Spoštovani predsednik
Zavedamo se, da so potrebne nekatere spremembe tudi v zdravstvu, vendar naj bodo domišljene in dorečene znotraj socialnega dialoga in naj temeljijo na preglednem pravnem redu. Žal v zdravstveni zakonodaji o kateri potekajo pogajanja ni predvidenih tovrstnih sprememb, predlog sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti pa je še neznanka. V dobrobit državljankam in državljanom Republike Slovenije, ki praviloma tudi plačujemo prispevke za zdravstveno zavarovanje in v izogib morebitnim konfliktom predlagam:

  • da se Vlada RS in minister za zdravje vzdržite vseh dejanj, ki prispevajo k vznemirjanju javnosti in razgradnji zdravstvenega sistema,
  • Vlada naj pripravi spremembe zakonodaje, ki bodo zagotavljale enakopravnost pri podeljevanju koncesij, do takrat pa se zaustavi podeljevanje koncesij;
  • Vlada naj skupaj s strokovno javnostjo in ne le z Zdravniško zbornico pripravi smernice za spremembe in razvoj zdravstvenega sistema ter dogovori ustrezno razmerje javnozasebno;
  • Minister za zdravje naj čimprej pripravi mrežo izvajalcev.

 

V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije zagovarjamo javno zdravstvo in javne zavode, saj vemo, da predvsem takšna oblika zagotavlja, dostop do zdravstvenih storitev celotnemu prebivalstvu ne glede na socialno ekonomski položaj, pravičnost in solidarnost, ter da javni zavodi v imenu države skrbijo za zagotavljanje kakovostnega in učinkovitega zdravstvenega sistema.

To pa ne pomeni, da za vsako ceno nasprotujemo uvajanju novih oblik. V sindikatu zdravstva zagovarjamo načelo svobodne izbire, ki jo ima vsaka prebivalka, prebivalec, da si prostovoljno izbere tistega izvajalca zdravstvene storitve, ki mu zaupa, ne glede na to ali dela v javnem zavodu, ali je koncesionar ali zasebnik , le država naj izvaja vse oblike nadzora kot varuh javnega interesa ter pravic državljank in državljanov.

Ta stališča so sprejele sindikalne zaupnice in zaupniki zbrani v Ljubljani 20.oktobra 2005 na Konferencah sindikatov:

  • zdravstvenih domov
  • lekarn
  • bolnišnic
  • zdravilišč
  • zavodov za zdravstveno varstvo.

 

V pričakovanju Vašega odgovora Vas lepo pozdravljam.

PREDSEDNICA
Nevenka Lekše

V vednost:

  • ministru za zdravje

 

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2005/pismo-predsedniku-vlade/