Živel 1. maj

Zahvala vsem zaposlenim v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ki nosite največje breme boja z epidemijo.

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2021/zivel-1-maj-2/

Razpisi 8. Kongres SZSVS

Republiški odbor je na seji 16. 4. 2021 sprejel sklep o sklicu 8. Kongresa SZSVS,

ki bo 15. junija 2021.

Prilagamo razpise za zbiranje kandidatur za organe, ki jih voli Kongres.

Razpis za volitve predsenika/predsednico SZSVS

Razpis za volitev članov/članic Nadzornega odbora SZSVS

Razpis za volitve članov/članic Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe SZSVS

Razpis za podelitev Zlatega znaka SZSVS

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2021/razpisi-8-kongres-szsvs/

Počitniški razpis

Objavljamo razpis za koriščenje sindikalnih počitniških enote.

Rok za prijavo na razpis je 5. 5. 2021.

Prijavnica

Administrativna prepoved

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2021/pocitniski-razpis/

Odprto pismo ministru za zdravje – izstop iz enotnega plačnega sistema

Republiški odbor SZSVS je na seji 11. 3. 2021 sprejel sklep, da ne podpira izstopa iz enotnega plačnega sistema v javnem sektorju. Hkrati si v SZSVS že dlje časa prizadevamo za nadgradnje sistema, za uveljavitev standardov in normativov v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in posledično za boljše vrednotenje dela in boljše delovne pogoje vseh zaposlenih v obeh dejavnostih.  

Sindikati, ki delujemo v zdravstvu, smo pripravili skupno izjavo v obliki odprtega pisma ministru za zdravje, v katerem ponovno pojasnjujemo svoje stališče glede plačnega sistema v javnem sektorju, hkrati pa ga pozivamo k nadgradnji sistema, ki bo bolj stimulativen za vse zaposlene.

Odprto pismo ministru za zdravje – izstop iz enotnega plačnega sistema

Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič, predsednica

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2021/odprto-pismo-ministru-za-zdravje-izstop-iz-enotnega-placnega-sistema/

Čestitka članicam SZSVS ob dnevu žena

Spoštovane članice Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije,

ob dnevu žena vam izrekamo čestitke v želji, da bi bil vsak dan poseben. Bremena naših članic so se v času epidemije le še povečala, zato tudi danes velik poklon vsem. 

Izjava predsednice SZSVS o pomembnem prispevku žensk v zdravstvu in socialnem varstvu in težkih dilemah, s katerimi so bile soočene v času epidemije, v danes objavljenem prispevku TV Slovenija 1: https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174759173?s=tv.

Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič, predsednica

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2021/cestitka-clanicam-szsvs-ob-dnevu-zena/

Sindikat novinarjev Slovenije postal član KSJS

Predsedstvo Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS) je danes, 11. februarja 2021, soglasno potrdilo včlanitev novega sindikata – Sindikata novinarjev Slovenije (SnS) v KSJS.

SnS se je tako pridružil preostalim sedmim sindikatom (Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Policijskemu sindikatu Slovenije, Neodvisnemu sindikatu delavcev Ljubljanske univerze, Sindikatu delavcev v pravosodju in Sindikatu javnih uslužbencev Slovenije), ki skupaj tvorijo KSJS in predstavljajo več kot 71.000 članic in članov.

Sindikat novinarjev Slovenije je reprezentativni poklicno-strokovni sindikat novinark in novinarjev različnih medijskih hiš, ustanovljen 6. marca 1990 v Kopru. Kot nacionalno novinarsko združenje je polnopravni član Mednarodne novinarske zveze (IFJ) s sedežem v Bruslju. SnS združuje zaposlene, svobodne in samostojne novinarke in novinarje, ki delujejo tako v javnem kot zasebnem sektorju.

Z včlanitvijo Sindikata novinarjev Slovenije KSJS svoje delovanje širi tudi na zasebni sektor. Naš skupni cilj je ponovna sklenitev nacionalnega dogovora z delodajalsko stranjo (tudi zasebni mediji) glede uveljavitve Kolektivne pogodbe za poklicne novinarje.

SnS predstavlja tudi novinarke in novinarje RTV Slovenija, ki so del javnega sektorja, zato se bo pridružil Pogajalski skupini KSJS za pogajanja o plačah v javnem sektorju, ki so trenutno zelo aktualna. Vlada je namreč napovedala pripravo izhodišč za spremembe plačnega sistema, glede katerih pričakujemo ustrezna pogajanja, s katerimi bomo dosegli uskladitev glede vseh bistvenih sprememb, kar je zaveza vlade iz preteklih dogovorov. Glede na (ne)delovanje Ekonomsko-socialnega sveta in popolno neupoštevanje socialnih partnerjev pri pripravi in sprejemanju proti-koronskih zakonov (PKP) pa je zaupanje med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja načeto in na nizki ravni.

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2021/sindikat-novinarjev-slovenije-postal-clan-ksjs/

Ugodilna sodba – napredovanje v naziv DMS v socialnem varstvu

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije je prejel ugodilno sodbo Upravnega sodišča RS, št. I U 493/2019 z dne 12. 1. 2021, v kateri smo zastopali našo članico v postopku napredovanja v naziv. Članica je diplomirana medicinska sestra (DMS) v enem od socialnovarstvenih zavodov in ob izpolnjevanju pogojev je na MDDSZ vložila vlogo za pridobitev naziva v socialnem varstvu. MDDSZ je njeno vlogo z odločbo zavrnil, ker po njegovem mnenju ni izpolnila enega od pogojev za napredovanje v naziv, in sicer opravljenega strokovnega izpita. Članica je sicer v postopku pojasnila, da v skladu z veljavno zakonodajo (64. člen ZZDej) diplomirani medicinski sestri, katere študijski program je v skladu s sektorskimi direktivami EU, ni potrebno opravljati pripravništva in strokovnega izpita. Naša članica se je izobraževala po novem sistemu izobraževanja v zdravstveni negi (diplomirala je v letu 2012) v skladu s 64. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki predvideva veliko število ur (4600) teoretičnega in praktičnega usposabljanja, kar je ekvivalent strokovnemu izpitu v socialnem varstvu, zato za diplomirane medicinske sestre, ki so bile vključene v izobraževanje po letu 2004, strokovni izpit ni več predviden.

V 8. točki obrazložitve sodbe je sodišče pritrdilo našemu stališču, da je relevantna okoliščina, da tožnici kot DMS ni potrebno opravljati pripravništva in strokovnega izpita, in da mora MDDSZ v ponovnem postopku obravnavanja vloge to upoštevati. Sodišče je še menilo, da bi šlo za vprašanje neenake obravnave naše članice, če bi ji bilo onemogočeno napredovanje v naziv samo zato, ker strokovnega izpita nima, čeprav ga zakonodaja sploh ne predvideva. Če bi ji MDDSZ tako napredovanje onemogočilo zgolj zaradi določila pravilnika, bi bilo to po presoji sodišča pravno nevzdržno.

Pričakujemo, da bo MDDSZ stališču Upravnega sodišča sledilo v tem in tudi ostalih podobnih primerih napredovanja v naziv diplomiranih medicinskih sester v socialnem varstvu. V tem smislu je sodba pomemben mejnik varovanja pravic naših članic in članov na delovnih mestih DMS v socialnem varstvu.

Žal je sodba, razen v konkretnem primeru članice, uporabna le za postopke, ki so še odprti (kjer še ni bila izdana odločba MDDSZ) in za nove vloge v postopkih napredovanja v naziv.

Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič, predsednica

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2021/ugodilna-sodba-napredovanje-v-naziv/

Izgorevanje v skafandru

Spoštovane zaupnice, zaupniki, članice in člani Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije,

objavljamo povezavo na oddajo Vala 202, ki je bila na sporedu danes ob 12.00: https://val202.rtvslo.si/2021/01/vroci-mikrofon-250/

V njej so naši sindikalni zaupniki Boštjan Plahutnik (UKCL), Jože Kropivnik (CUDV Črna na Koroškem) in Jasmina Gerdej (Dom upokojencev Kranj), članica Nataša Zanoškar (CUDV Črna na Koroškem) in predsednica Irena Ilešič Čujovič predstavili svoje delo v času epidemije ter opozorili, da si želijo predvsem spoštovanja in pošteno plačilo za svoje delo tudi po tem, ko bo epidemije konec. Z zahtevami za standarde in normative ter pravično plačilo bomo nadaljevali, dokler ne bomo prišli do cilja.

Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič, predsednica

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2021/izgorevanje-v-skafandru/

Plačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah bo treba doseči preko sodišča

Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS), ki povezuje preko 71.000 zaposlenih v javnem sektorju, je preko svojega člana, Policijskega sindikata Slovenije, vložila kolektivni delovni spor zaradi kršitve Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) v delu, ki se nanaša na izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah v višini 65 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca. Za vse javne uslužbence, ki so delo opravljali v času epidemije, od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020 ter od 19. 10. 2020 dalje, zahtevamo plačilo za vse opravljene ure.

V sindikatih, združenih v KSJS, smo ves čas epidemije poudarjali, da pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah vsem javnim uslužbencem, ki v času epidemije ne opravljajo dela na domu, temveč na delovnem mestu. Izplačilo smo dlje časa poskušali doseči v socialnem dialogu, vendar žal v pomembnem delu javnega sektorja (policija, zdravstvo, socialno varstvo, vzgoja in izobraževanje) brez uspeha. Delodajalci v javnem sektorju namreč povsem arbitrarno, »po svoje« določajo, kdo in za koliko ur (oziroma odstotkov delovnega časa) si dodatek »zasluži«.

V kolektivnem delovnem sporu smo opozorili na stališče sodne prakse, da se dodatek za delo v rizičnih razmerah po KPJS prizna za delo na območju vojne nevarnosti, nevarnosti terorističnih napadov z biološkimi agensi, demonstracij, naravnih nesreč, epidemij in epizootij, da torej sodna praksa kot edini kriterij za izplačilo dodatka za rizične razmere šteje opravljanje dela na področjih rizičnih razmer, ki so taksativno našteti v 11. odstavku 39. člena KPJS.

Opozorili smo tudi, da je Komisija za razlago KPJS presegla svoje pristojnosti in je s sporno razlago dejansko določila nove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati javni uslužbenci, da so upravičeni do dodatka za rizične razmere, in sicer je postavila dodaten pogoj, da se dodatek izplača le za ure, ko se je opravljalo delo v nevarnih pogojih, ter pri tem dodala opredelitev, da so nevarni pogoji tisti pogoji, ko je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje ali življenje javnega uslužbenca zaradi izpostavljenosti možni okužbi z nalezljivo boleznijo, zaradi katere je bila razglašena epidemija. Poleg tega je razlaga določila, da delodajalec določi dela in naloge, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela, in da določi čas, ko javni uslužbenec opravljal delo in naloge v nevarnih pogojih dela.

Pristojno delovno in socialno sodišče, ki bo odločalo o vloženem sporu, bo tako odločalo o pravici do pomembnega dela plače ključnih akterjev v javnem sektorju v boju z epidemijo, svoje stališče pa bo podalo tudi glede tega, ali razlaga kolektivne pogodbe presega dopustni razlagalni okvir, o čemer smo v KSJS prepričani.

Branimir Štrukelj, predsednik KSJS

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2021/placilo-dodatka-za-delo-v-rizicnih-razmerah-bo-treba-doseci-preko-sodisca/

PKP7

Obveščamo vas, da je danes,  31. 12. 2020, začel veljati PKP7 (protikoronski paket 7), s polnim nazivom Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE, Uradni list RS, št. 203/2020), povezava na zakon: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3772/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-pomoc-pri-omilitvi-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19-ziupopdve. Kljub vnovičnim težavam v socialnem dialogu so bili nekateri naši predlogi vključeni v besedilo zakona, prezrte predloge pa bomo ponovno zagovarjali v postopku sprejemanja bodočega PKP8.

Ključne določbe zakona, ki se nanašajo na naše člane, so:

 • oprostitev dohodnine in nevštevanje vseh dodatkov za delo v rizičnih razmerah za socialne transferje (vrtec, štipendije ipd.) za zaposlene v javni mreži zdravstva in socialnega varstva (DSO, posebni socialni zavodi, VDC, CUDV, nastanitveni programi in krizne namestitve CSD) – 59. člen PKP7: velja tako za dodatek po 11. točki 39. člena KPJS (65 %) kot za t. i. Covid dodatke (71. člen PKP1 oz. 56. člen PKP5), pa tudi za dodatke v primeru premestitve delavcev (55. člen PKP5), in sicer za celotno leto 2020 (tudi za prvi val) ter za leto 2021. Že odvedene davke v letu 2020 bodo naši člani prejeli povrnjene v okviru dohodninske odločbe za leto 2020;
 • 100 % nadomestilo v primeru okužbe s Covid-19 na delovnem mestu v javni mreži zdravstva in socialnega varstva – institucionalno varstvo ter namestitveni programi in krizne namestitve CSD ter povračilo nadomestila iz proračuna RS (46. člen PKP7): ukrep žal, kljub našim opozorilom, ne velja za nazaj, temveč šele od uveljavitve zakona, torej od 31. 12. 2020. Delavec je upravičen do nadomestila, če je mogoče z veliko verjetnostjo izkazati, da je do okužbe prišlo v delovnem procesu (npr. zaznan rizični stik, delo na deloviščih iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP) kljub ustrezni uporabi osebne varovalne opreme, kar potrdi izvajalec s pisno izjavo;
 • prenos neizkoriščenega letnega dopusta za leto 2019 do 28. 2. 2021 ter prenos neizkoriščenega letnega dopusta za leto 2020 do 31. 12. 2021 (54. člen PKP7);
 • povišanje dodatka za premestitev k drugemu delodajalcu z 20 % na 30 % (32. člen PKP7): ukrep žal, kljub našim opozorilom, ne velja za nazaj, temveč šele od uveljavitve zakona, torej od 31. 12. 2020;
 • razširitev upravičencev do 30 % »Covid« dodatka (33. člen PKP7): sive cone na oddelkih v bolnišnicah, patronažna služba za delo s Covid bolniki, vzgojni zavodi, outsourcani delavci (pri zunanjem izvajalcu) v zdravstvu in socialnem varstvu – vsi navedeni so do dodatka upravičeni od 1. 6. 2020 dalje;  nastanitveni programi CSD – upravičeni od 28. 11. 2020 dalje;
 • 65 % dodatek za outsourcane delavce (pri zunanjem izvajalcu) in za javne delavce od 19. 10. 2020 dalje za čas epidemije, če so nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno preobremenjeni zaradi obvladovanja epidemije (86. člen PKP7);
 • 30 % dodatek za delavce v plačni skupini J v zdravstvu in socialnem varstvu od 19. 10. 2020 dalje za čas epidemije, če so nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno preobremenjeni zaradi obvladovanja epidemije (87. člen PKP7): dodatek se ne izključuje s 65 % dodatkom po KPJS, izključuje pa se s 30 % »Covid« dodatkom;
 • 30 % dodatek za dijake in študente za delo s Covid bolniki od 19. 10. 2020 dalje za čas epidemije (88. člen PKP7);
 • krizni dodatek za december 2020 v višini 200 EUR, ki kljub našim opozorilom velja le za delodajalce koncesionarje in zasebnike (ne za javne zavode) – 85. člen PKP7;
 • nadomestilo zaradi karantene oziroma uveljavljanja višje sile ne more biti nižje od minimalne plače, velja od 1. 12. 2020 dalje (34., 35. člen, 132. člen PKP7);
 • sredstva v socialnem varstvu iz PKP4 (27 mio) so poleg zaposlovanja profilov socialne oskrbe namenjena tudi za financiranje začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, ki opravljajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo (41. člen PKP7);

Že včeraj smo vas obveščali o najbolj problematični rešitvi v 21. členu PKP7, ki smo ga naslovili skupno v vseh sindikalnih centralah: »prisilno« upokojevanje, ko bo imel delodajalec možnost povsem samovoljno se odločiti, ali delavcu, ki izpolni pogoje za starostno upokojitev, poda odpoved (brez utemeljenega razloga) ali ne. V primeru podaje odpovedi bo delavcu pripadala odpravnina. Določba bo zagotovo predmet ustavne presoje, po našem prepričanju pa pomeni grob poseg v mednarodne akte, ki urejajo varstvo pravic delavcev. Zakon sicer prinaša nekaj pozitivnih premikov za naše člane, na podlagi naših predlogov in našega vnetega zagovarjanja v procesu nastajanja PKP7, kar pozdravljamo, žal pa ne naslavlja še nekaterih problematičnih rešitev, na katere smo v SZSVS opozorili (dodatna sredstva za zaposlovanje v zdravstvu in socialnem varstvu, problematika kompetenc v zdravstveni negi, dodatek za glavne sestre, razširitev upravičencev do Covid dodatka, povračilo stroškov prevoza v času nedelovanja javnega prometa).

Tudi vnaprej si bomo aktivno in z vso vnemo prizadevali za varstvo pravic naših članic in članov. Naj bo to popotnica v novo leto, ki naj bo predvsem bolj mirno in zdravo.

Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič, predsednica

Permanent link to this article: http://www.sindikat-zsvs.si/2020/pkp7/

Stran 1 od 2212345...1020...Zadnja »